Overenskomster og aftaler i kommuner

Find overenskomster og aftaler for det kommunale område, som IDA har indgået.

Ansættelsesbreve

Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Aftale gældende pr. 1. april 2015

Aftale om beskæftigelsesanciennitet

Aftale gældende fra 1. april 2105

Ansættelsesretslige og personalepolitiske problemstillinger og anbefalinger i forbindelse med væsentlige ændringer i den offentlige struktur og opgavevaretagelse

Rapport fra KTO/CFU (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Centralorganisationernes Fællesudvalg) i forbindelse med Strukturkommisionsarbejdet.

Ansættelsesvilkår generelt 

Barsel, adoption og omsorgsdage samt tjenestefri ved pasning af alvorligt syge børn og pasning af døende m.m. 

Barsel - for fødsler/adoptioner før 1. april 2008 

Barselsfond 

Bruttoløntræk 

Chefer i kommuner og § 60 selskaber

Decentrale arbejdstider 

Deltidsarbejde

Rammeaftale om deltidsarbejde indgået 20. september 2011, gældende fra 1. april 2011.


Ferieaftale 

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og DM

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og flere Akademiker-organisationer

Hjemmearbejde 

Hovedaftale - Kommunernes Landsforening KL

Integrations og -oplæringsstillinger 

Kompetenceudvikling 

Kontrolforanstaltninger 

Lønninger for ansatte i kommuner

Lønstatistik 

Medindflydelse og medbestemmelse

Merarbejdsaftale 

Midlertidig tjeneste i højere stilling 

Omstilling, udbud og udlicitering - region og kommune

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Overenskomst for beredskabsområdet

Aftale af 20. december 2013, gældende fra 1. april 2013. Ny aftale er forhandlet men ikke færdigredigeret (feb 2016)

Penge til ny løn/ Det lokale råderum

KTOs inspirationspjece "Penge til ny løn" er rettet mod den aftale om ny løn, som er indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere

Resultatløn

Aftale mellem KL, Amtrådsforeningen og KTO gældende pr. 1. januar 2007.

Retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO

Rådighedsvagt 

Seniorpolitik 

Socialt kapitel

Socialt kapitel - pension ifm fleksjob - kommuner

Aftale/protokollat af 21. juli 2003, der er et supplement til aftalen om socialt kapitel gældende fra 1. juli 2003. Det giver adgang til - efter aftale - at gælde for ingeniører i fleksjob ansat før 1. juli 2003.

Statistikgrundlag 

Stress - regioner og kommuner

Protokollat af 24. maj 2005

Tidsbegrænset ansættelse

Tillidsrepræsentanter - aflønning af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål 

Transportgodtgørelse og forsikringsdækning 

Trivsel og sundhed

Transportgodtgørelsessatser - kommuner og regioner

Udviklingsmæssige aktiviteter

Åremålsansættelse