Overenskomster og aftaler i regioner

Find overenskomster og aftaler for det regionale område, som IDA har indgået.

Her kan du finde links til overenskomster og aftaler i regionerne. Vi opdaterer løbende, når der kommer nye overenskomster på det regionale område.

Ansættelsesbreve

Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Aftale gældende pr. 1. april 2015

Aftale om beskæftigelsesanciennitet

Aftale gældende pr. 1. april 2015

Ansættelsesretslige og personalepolitiske problemstillinger og anbefalinger i forbindelse med væsentlige ændringer i den offentlige struktur og opgavevaretagelse

Rapport fra KTO/CFU (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Centralorganisationernes Fællesudvalg) i forbindelse med Strukturkommisionsarbejdet.

Ansættelsesvilkår generelt

Barsel, adoption og omsorgsdage samt tjenestefri ved pasning af alvorligt syge børn og pasning af døende m.m.

Barselsfond

Bruttoløntræk

Decentrale arbejdstider

Decentral løn

Aftale om decentral løn gældende fra 1. april 2018

Deltidsarbejde

Ferieaftale

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og DM

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og flere Akademiker-organisationer

Hjemmearbejde

Hovedaftale - regioner RNTL

Integrations og -oplæringsstillinger

Kompetenceudvikling

Kontrolforanstaltninger

Lønninger for ansatte i regionerne

Medindflydelse og medbestemmelse

Merarbejdsaftale

Midlertidig tjeneste i højere stilling

Omstilling, udbud og udlicitering - region og kommune

Overenskomst for akademikere ansat i regioner

Resultatløn

Aftale mellem KL, Amtrådsforeningen og KTO gældende pr. 1. januar 2007.

Retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO

Rådighedsvagt

Seniorpolitik - region

Aftalen er redigeret i overensstemmelse med det ved OK-13 aftalte mellem KTO og RLTN, jf. KTO-forligets pkt. 2.2. Ændringerne omfatter, at der er indført mulighed for, at det lokalt kan aftales at fravige aftalens bestemmelser i § 3, stk. 2.

Rammeaftale om seniorpolitik Aftale gældende fra 1. april 2016

Socialt kapitel - regioner

Socialt kapitel - pension ifm fleksjob for ansættelser 1. januar 2013 eller senere - regioner

Protokollat med virkning fra 1. april 2014

Protokollat til rammeaftalen om det sociale kapitel om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere

Statistikgrundlag

Stress - regioner og kommuner

Protokollat af 24. maj 2005

Tidsbegrænset ansættelse

Tillidsrepræsentanter - aflønning af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Transportgodtgørelse og forsikringsdækning

Trivsel og sundhed

Transportgodtgørelsessatser - kommuner og regioner

Udviklingsmæssige aktiviteter – regioner

Ulempetillæg - regioner

Åremålsansættelse