Overenskomster og aftaler i staten

Find overenskomster og aftaler på det statslige område, som IDA har indgået.

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Finansministeriets cirkulære nr. 036-02, virkning fra 22. august 2008.

Arbejdsgiverens pligt til at underrette om ansættelsesvilkår

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet af 29. maj 2002. Finansministeriets cirkulære nr. 029-02 af 14. juni 2002, virkning fra 1. juli 2002.

Barsel, adoption og omsorgsdage

Børnepasningsorlov. Anciennitetsoptjening og pensionsindbetaling til statsansatte på orlov i.h.t. lov om børnepasningsorlov

Aftale om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning. Finansministeriets cirkulære nr. 020-01, virkning fra 1. april 2001

Chefkonsulent med personaleledelse

Vejledning udarbejdet mellem moderniseringsstyrelsen og AC vedrørende ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse juni 2019

Chefløn - stat

Finansministeriets cirkulære nr. 009-10, virkning fra 1. april 2005

Decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. Finansministeriet cirkulære nr. 064-99, virkning fra 1. april 1999.

Det lokale råderum - ny løn

Bilag fra OK 05 vedr. inspiration i forhold til faktorer, som har indflydelse på hvor mange midler, der er til rådighed til lokal løndannelse. Vær opmærksom på at bilaget er rettet mod CFU-modellen til ny løn, som de statsansatte ingeniører ikke er omfattet af.

Distancearbejde i staten

Rammeaftale. Finansministeriets cirkulære nr. 039-05, virkning fra 15. juli 2005.

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Aftale om ansættelsesvilkår for eksterne lektorer. Virkning fra 1. april 2018.

Ferie

Fleksjob, pensionsforhold

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 036-12, virkning fra 1. januar 2013.

Rammeaftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. Det forudsættes, at det berørte pensionsselskab er indstillet på at "modtage" en given pension. Bemærk også at løn og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i AC-overenskomsten, herunder den fastsatte pensionsprocent.

Frihed. Opsparing af frihed

Finansministeriets cirkulære nr. 011-02, virkning fra 1. april 2002.

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og DM 2013

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og flere Akademiker-organisationer 2013

Aftale af 20. januar 2012. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 005-12, virkning fra 1. april 2011.

Fælleserklæring om ny løn

Aftale om lokal løndannelse

Hovedaftale med AC-organisationerne

Finansministeriets cirkulære nr. 045-91 af 24. juni 1991, virkning fra 28. maj 1991.

Kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 006-14 med virkning fra 1. april 2013.

Kompetencefonden

Aftale om kompetencefonden. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 009-14 med virkning fra 1. april 2013

Konvertering af overarbejde, merarbejde mv.

Finansministeriets cirkulære nr. 013-96, virkning fra 1. april 1995.

Overenskomst Stat

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 031-13, virkning fra 1. april 2013.

Senior- og fratrædelsesordninger

Finansministeriets cirkulære nr. 043-11, virkning fra 1. april 2011.

Socialt kapitel i staten - pjece

Opdateret vejledning fra juni 2004. En beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt social- og beskæftigelsespolitiske ordninger.

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 007-14, virkning fra fra 1. april 2013.

Stillingsstruktur og ansættelsesvilkår i universitetsverdenen

Diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Finansministeriets cirkulære af 20. januar 1997.

Tillidsrepræsentanter i staten m.v.

Finansministeriets cirkulære nr. 008-19, virkning fra 25. marts 2019.

Timelønnet undervisning og om censorvederlag

Finansministeriets cirkulære nr. 004-01, virkning fra 1. januar 2001.

Tjenestefri af familiemæssige årsager

Omhandler barns 1 + 2 sygedag samt mulighed for pasning af alvorlig syge børn og nærtstående.

Finansministeriets cirkulære nr. 015-08 af den 10. juni 2008, virkning fra 1. oktober 2008.

Tjenesterejseaftalen

Finansministeriets cirkulære nr. 02-050, virkning fra 1. august 2000 (bemærk dog bestemmelsen om kilometergrænsen, der har virkning fra 1. januar 2000)

Tjenesterejser, satsregulering

Undervisningsadjunkter

Protokollat af den 8. september 2000 til overenskomst for akademikere i staten - undervisningsadjunkter. Finansministeriets cirkulære nr. 073-00, virkning fra 1. september 2000.

Åremål