Masseafskedigelse for arbejdsgivere

Hvis virksomheden opsiger en større gruppe medarbejdere, skal den følge en række faste procedurer for at overholde loven.

Overvejer arbejdsgiveren at gennemføre en masseafskedigelse, skal vedkommende så tidligt som muligt indlede forhandlinger med lønmodtagerne eller deres repræsentanter for at undgå eller begrænse omfanget af afskedigelser.

Kan afskedigelser ikke undgås, skal forhandlingerne være med til at afbøde følgerne af afskedigelserne, særligt gennem omplacering eller omskoling.

Relevante oplysninger

Arbejdsgiverne skal give lønmodtagerne alle relevante oplysninger af betydning for sagen. Det drejer sig som minimum om de følgende oplysninger:

  • Årsagen til afskedigelserne.
  • Antallet af lønmodtagere, der efter planen skal afskediges.
  • Hvilke kriterier arbejdsgiveren anvender til at udvælge de medarbejdere, der bliver afskediget.
  • Hvorvidt de afskedigede lønmodtagere er berettiget til en form for afskedigelsesgodtgørelse. 

Hvis arbejdsgiveren stadigvæk ønsker at foretage en masseafskedigelse efter forhandlingerne, skal Arbejdsmarkedsrådet informeres skriftligt.

Denne meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet kan først sendes 21 dage efter indledningen af forhandlingerne, hvis der er tale om en virksomhed med mere end 100 lønmodtagere, og mindst 50 procent af dem skal afskediges ifølge planen.

Oplysninger til Arbejdsmarkedsrådet

Arbejdsmarkedsrådet skal modtage de samme oplysninger som medarbejderne omkring antallet af påtænkte afskedigelser, kriterierne for de lønmodtagere, der bliver udvalgt, og hvorvidt de afskedigede er berettede til en form for afskedigelsesgodtgørelse.

Information om konkrete medarbejdere

Senest 10 dage efter denne meddelelse skal Arbejdsmarkedsrådet have besked om, hvilke personer det konkret drejer sig om. De berørte medarbejdere skal også senest på dette tidspunkt modtage en liste over de konkrete medarbejdere.

Arbejdsgiveren skal så hurtigt som muligt give Arbejdsmarkedsrådet besked om resultatet af forhandlingerne med lønmodtagerne på virksomheden.

De underretninger, som arbejdsgiveren giver Arbejdsmarkedsrådet, skal lønmodtagerne på virksomheden også modtage. På baggrund heraf kan lønmodtagerne vælge at fremsætte eventuelle bemærkninger overfor Arbejdsmarkedsrådet. Lønmodtagernes bemærkninger skal derefter sendes til arbejdsgiveren

Fratrædelsestidspunktet for de berørte

Masseafskedigelser får efter loven tidligst virkning 30 dage efter, at meddelelsen om afskedigelserne er sendt til Arbejdsmarkedsrådet.

Da det ifølge funktionærloven kun er ansatte på prøve, som skal fratræde seneste 30 dage efter afgivelsen af opsigelsen, får denne bestemmelse i loven kun betydning for ansatte på prøve.

Hvis antallet af afskedigelser udgør mindst 50 procent af lønmodtagerne på virksomheden, og virksomheden beskæftiger mere end 100 lønmodtagere, får afskedigelserne tidligst virkning 8 uger efter underretningen af Arbejdsmarkedsrådet.

Denne bestemmelse får, udover for ansatte på prøve, virkning for ansatte med én måneds opsigelsesvarsel. Resten, som vil være hovedparten, får ikke gavn af fratrædelsesbestemmelsen.

Hvis arbejdsgiveren altså undlader at indlede forhandlinger med lønmodtagerne eller undlader at give meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse svarende til den enkelte lønmodtagers løn i 30 dage fra opsigelsestidspunktet.

Er der tale om en virksomhed med mere end 100 lønmodtagere, og mindst halvdelen af disse afskediges, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse svarende til 8 ugers løn til hver lønmodtager, hvis forhandlinger med lønmodtagerne ikke indledes, eller hvis Arbejdsmarkedsrådet ikke underrettes, som loven foreskriver det.

Men modtager lønmodtageren løn i en individuel opsigelsesperiode, skal denne løn fratrækkes godtgørelsen. Dette betyder reelt, at lønmodtagerne ingen godtgørelse får, da alle funktionærer har mindst 1 måneds opsigelse. Kun ansatte på prøve vil få noget ud af bestemmelsen om godtgørelse.

Udover at betale godtgørelse til lønmodtagerne, ifalder arbejdsgiveren bødeansvar, hvis denne ikke overholder de pligter, som er beskrevet i loven.

Læs mere om masseafskedigelse

Du kan finde en mere uddybende gennemgang af reglerne på retsinformation.dk.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her