Vedtægter for IDA Syd

§ 1. Navn og område
Stk. 1. Regionens navn er Sydjysk Region, benævnt IDA Syd.

Stk. 2. Regionens område er geografisk bestemt i henhold til Lov og vedtægter for IDA, § 10, stk. 1, jf. bilag 2. IDA Syd omfatter følgende kommuner: Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen, Varde, Fanø, Esbjerg, Billund, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Stk. 3. Regionen omfatter følgende afdelinger:

Trekantafdelingen omfattende følgende kommuner: Vejle, Fredericia og Kolding.

Esbjerg afdeling omfattende følgende kommuner: Esbjerg, Varde, Fanø, Vejen og Billund.

Afdelingen for Sønderjylland omfattende følgende kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

§ 2. Formål
Regionen skal under ansvar over for Hovedbestyrelsen fungere som en lokal enhed, der varetager foreningens lokale, medlemsrettede og samfundsvendte aktiviteter og virker samlende og koordinerende for foreningens aktiviteter inden for regionens område.

Regionen skal virke for hele foreningens formål, herunder især for at:

 • Give medlemmerne et aktivt tilhørsforhold til foreningen gennem kollegiale tilbud og servicetilbud
 • Virke for det fagtekniske, arbejdsmæssige og kollegiale arbejde
 • Stimulere dannelsen af netværk mellem medlemmerne
 • Udvikle og gennemføre medlemsaktiviteter samt koordinere aktiviteter i samarbejde med IDAs øvrige udvalg og bestyrelser
 • Indgå som samarbejdspartner for IDAs øvrige udvalg og bestyrelser i udvikling og implementering af IDAs politikker og indsatsområder, herunder også på Ansattes Råds område
 • Medvirke til at pleje kontakten til det lokale erhvervsliv, studenterorganisationerne og uddannelsesstederne
 • Varetage IDAs regionale informationsvirksomhed.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Medlemskredsen for en region omfatter de af foreningens medlemmer, der er bosiddende eller har arbejdssted inden for regionens geografiske område, og som har valgt tilhørsforhold til regionen i henhold til Lov og vedtægter for IDA, § 10, stk. 3. Valg af tilhørsforhold gælder for såvel region som en eventuel afdeling inden for regionen.

Stk. 2. Alle IDAs medlemmer kan deltage i arrangementer i regionen, men kun medlemmer med tilhørsforhold i regionen er valgbare og har stemmeret i regionen. Valgbarhed og stemmeret fastsættes pr. 1. januar.

§ 4. Ledelse
Stk. 1. Regionen ledes af et regionsråd.

§ 5. Regionsrådet
Stk. 1. Regionsrådet består af en formand og maksimalt yderligere 12 medlemmer. Der kan højst vælges/udpeges 1 studiemedlem til rådet. Studiemedlemmet kan ikke vælges som formand eller udpeges til næstformand eller kasserer. Regionsrådet kan supplere sig med én eller to medlemmer herunder studiemedlemmer som observatører.

Stk. 2. Formanden og yderligere 4 medlemmer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

 • Generalforsamlingen vælger to suppleanter for de direkte generalforsamlingsvalgte medlemmer
 • Et medlem repræsenterer arbejdsvilkårsområdet og udpeges af arbejdsvilkårsudvalget inden generalforsamlingen
 • Et medlem repræsenterer regionens studiemedlemmer og udpeges af regionens studieudvalg eller tilsvarende inden generalforsamlingen. Der udpeges ligeledes en suppleant for studierepræsentanten
 • Maksimalt to medlemmer samt to suppleanter udpeges inden generalforsamlingen af regionens fagtekniske udvalg
 • Hver af regionens afdeling(er) udpeger inden generalforsamlingen et medlem samt en suppleant. 

Stk. 3. Formanden vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 4. De direkte valgte regionsrådsmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted to gange.

Stk. 5. Udpegede medlemmer indtræder for ét år ad gangen og kan maksimalt udpeges 6 år i træk.

Stk. 6. Suppleanter skal være valgbare og vælges eller udpeges for ét år ad gangen.

Stk. 7. I øvrigt gælder bestemmelserne i IDAs afstemnings- og valgvedtægt.

Stk. 8. Regionsrådet konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Ved formandens forfald fungerer næstformanden i formandens sted. Ved varigt forfald foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling.

Stk. 9. Regionsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10. Referat af regionsrådets møder tilgår IDA.

Stk. 11. Formanden repræsenterer regionen i forhold til Hovedbestyrelsen (ved forfald næstformanden).

§ 6. Afdelinger og udvalg
Stk. 1. Inden for regionen kan der i overensstemmelse med IDAs lov og vedtægter, § 17 og § 18 samt rammevedtægter for afdelinger godkendt af IDAs repræsentantskab oprettes afdelinger og fagtekniske udvalg, der skal virke for IDAs formål lokalt inden for deres respektive områder.

Stk. 2. Regionen nedsætter et arbejdsvilkårsudvalg.

Stk. 3. Regionsrådet kan i øvrigt oprette udvalg og lignende til varetagelse af nærmere fastsatte opgaver.

§ 7. Regionens generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamling afholdes i tidsrummet 1. marts til 31. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i IDAs medlemsblad, Ingeniøren, eller på anden betryggende vis – med angivelse af dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
 • Fremlæggelse af regionens årsregnskab til orientering
 • Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget
 • Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
 • Valg af regionsrådsmand
 • Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA
 • Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse. Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen. Meddelelse om denne frist skal ske ved bekendtgørelse via nyhedsmails til medlemmerne senest d. 15. december det foregående år eller på anden betryggende vis.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af regionsrådet finder det fornødent, eller mindst 100 af regionens medlemmer ved skriftlig henvendelse til regionsrådet med angivelse af dagsorden kræver det. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest en måned efter, at regionsrådet har modtaget henvendelsen. Indkaldelsen skal varsles efter reglerne for ordinære generalforsamlinger.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Til regionens aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA.

Stk. 2. Regionsrådet fordeler regionens økonomiske midler mellem afdelinger, udvalg og region.

Stk. 3. Regionsrådet er ansvarlig for regionens samlede økonomi, herunder også i afdelinger og udvalg. Regnskab føres af IDAs administration og kontrolleres af regionens kasserer. Senest den 15. februar skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

Stk. 4. IDA hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs samtykke.

§ 9. Optræden udadtil 
Stk. 1. Regionen kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil, herunder indbyde gæster og presse til møder. Regionen kan samarbejde med andre foreninger i Danmark eller i udlandet. Regionen kan indstille valg af repræsentanter til andre foreningers eller organisationers udvalg til beslutning i IDAs hovedbestyrelse.

Stk. 2. Regionen kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse fra Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Regionen kan optræde som IDAs repræsentant i spørgsmål eller på arbejdsområder, hvor den er særlig bemyndiget hertil af Hovedbestyrelsen.

§ 10. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringen skal for at være gyldig være godkendt af Hovedbestyrelsen.

§ 11. Fortolkning
I spørgsmål, hvor denne rammevedtægt ikke er udtømmende, gælder IDAs lov og vedtægter.

§ 12. Ikrafttrædelse
Denne vedtægt træder i kraft i forbindelse med vedtagelse på IDAs repræsentantskabsmøde 13. november 2021.

Om IDAs netværk

IDA har over 70 landsdækkende og regionale fagtekniske netværk spredt over hele landet. Som medlem af et eller flere netværk bliver du en del af et omfattende community af mennesker med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere om IDAs netværk her.