Fritstilling, suspension og bortvisning

Du har ikke krav på at være arbejdsfri i opsigelsesperioden - det kræver accept fra arbejdsgiveren.

Når du er opsagt eller selv har sagt op fortsætter du med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet er udløbet. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Arbejdsgiveren kan dog i forbindelse med en opsigelse beslutte at fritstille eller suspendere dig i opsigelsesperioden, men det er ikke noget, du har krav på.

Det er væsentligt at få klarlagt, om du er fritstillet eller suspenderet.

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Du vil fortsat modtage din sædvanlige løn til sædvanlig tid og beholder som udgangspunkt også retten til lønmæssige goder som fri telefon og fri bil i samme omfang som før opsigelsen, medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten. Du skal være opmærksom på, at en fritstilling er det samme som en varsling om, at ferie anses for afholdt i videst muligt omfang i opsigelsesperioden. Hvis ferien ikke skal anses for afholdt, skal dette aftales med arbejdsgiver og bør fremgå af en skriftlig fritstillingsaftale.

Hvis du er suspenderet, betyder det, at du ikke skal møde dagligt på arbejde, men stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af opsigelsesperioden. Også i denne situation vil du modtage din løn som sædvanligt, inkl. eventuelle lønmæssige goder såsom fri bil og fri telefon, medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten. En suspension har ikke umiddelbart nogen feriemæssig betydning.

Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn.

Hvis du er suspenderet kan du kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden.

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du dog stadigvæk ansat, og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Får du mulighed herfor, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift. Og kontakt gerne IDA for hjælp til udformning af en sådan aftale.

Bortvisning

Bortvisning er en mulig sanktion arbejdsgiveren har, hvis man groft overtræder forpligtelser i ansættelsesforholdet, fx ved tyveri, udeblivelse eller grov illoyalitet.

At blive bortvist betyder, at ansættelsesforholdet – og dermed også al udbetaling af løn – stopper øjeblikkeligt. Det er derfor en meget alvorlig sag at blive bortvist, og du bør under alle omstændigheder kontakte IDA for en nærmere afklaring af din situation.

Bortvisning er en sanktion, en arbejdsgiver kan bruge, hvis du på en grov måde har overtrådt de forpligtelser, der påhviler dig som ansat, fx ved tyveri, udeblivelse fra arbejdet uden gyldig grund eller grov illoyalitet over for arbejdsgiveren.

Hvis ikke du er enig i bortvisningen, skal du hurtigst muligt protestere over for din arbejdsgiver, og du har i sådan en situation mulighed for at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuelt torterstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Det er vigtigt, at du tidligst muligt i forløbet kontakter IDA.

 • Jeg mener, at opsigelsen er usaglig. Hvad gør jeg?

  Hvis du har en mistanke om, at opsigelsen er givet med en forkert begrundelse eller at opsigelsesgrundlaget er usagligt, vil vi altid opfordre dig til at kontakte IDAs juridiske rådgivning.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Er der andet jeg skal være opmærksom på, hvis jeg er blevet fristillet eller suspenderet?

  Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadigvæk ansat med de rettigheder og pligter der sædvanligvis gælder i ansættelsesforholdet. Du har således fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Får du mulighed herfor, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Jeg er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning. Hvad betyder det?

  Bortvisning er en mulig sanktion arbejdsgiveren har, hvis man groft overtræder forpligtelser i ansættelsesforholdet, fx ved tyveri, udeblivelse eller grov illoyalitet.

  At blive bortvist betyder, at ansættelsesforholdet – og dermed også al udbetaling af løn – stopper øjeblikkeligt.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvad gør jeg, hvis bortvisningen er uberettiget?

  Hvis du ikke er enig i bortvisningen, skal du hurtigst muligt protestere over for din arbejdsgiver, og du har i sådan en situation mulighed for at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuelt tort-erstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Det er vigtigt, at du så tidligt som det er muligt kontakter IDA via kontaktformularen.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Fritstillingsberegner

  IDA har udarbejdet en beregner, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget din gamle arbejdsgiver skal betale til dig ud over de første 3 måneders løn.

  Gå til fritstillingsberegneren

 • Karantæne fra a-kassen

  Du får 3 ugers karantæne fra a-kassen, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis a-kassen vurderer, at du er skyld i, at din arbejdsgiver har opsagt dig, fx hvor samarbejdsproblemer skyldes dig, eller hvis din arbejdsgiver har bortvist dig.

  I særlige tilfælde hvor du har valget mellem at modtage en afskedigelse eller underskrive en frivillig fratrædelsesaftale, kan den frivillige aftale sidestillles med en afskedigelse, således at du ikke får karantæne. Kontakt under alle omstændigheder din a-kasse, som kan foretage denne vurdering.

 • Udeblivelse af løn

  Manglende betaling af løn kan berettige til ophævelse af ansættelsesforholdet. Dette bør dog ikke ske, før du har rykket arbejdsgiveren for lønnen, og gjort ham opmærksom på, at du vil hæve ansættelsesforholdet, hvis den ikke betales inden en given frist.

  Den manglende betaling kan være tegn på, at arbejdsgiveren er på vej mod en konkurs.

 • Dagpenge for de 2 første ledighedsdage

  Efter opsigelser betaler arbejdsgiveren for de 2 første ledighedsdage.

  Efter reglerne for arbejdsløshedsforsikring er det din arbejdsgiver, der skal betale for de 2 første ledighedsdage, efter at du er blevet opsagt, og ikke Akademikernes A-kasse. Hvis du ikke har modtaget betaling for de 2 første ledighedsdage, skal du kontakte Akademikernes A-kasse.

 • Søgning af andet arbejde i opsigelsesperioden

  Når du er blevet opsagt eller selv har sagt op, har du efter funktionærlovens § 16 ret til frihed med løn til at søge andet arbejde. Dette indebærer, at du har ret til at deltage i ansættelsessamtaler der ligger inden for din normale arbejdstid.

  Du skal imidlertid tage nødvendigt hensyn til, at din nuværende arbejdsgiver skal kunne tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, hvilket betyder, at du skal give besked om dit fravær i så god tid som muligt, så ulemperne ved dit fravær mindskes mest muligt.

  Retten til fravær med løn omfatter ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i forbindelse med jobsøgning. Udarbejdelse af ansøgninger mv. er derimod ikke omfattet. Disse må laves uden for arbejdstiden.

 • Jeg er blevet opsagt - gælder min konkurrenceklausul stadig?

  En konkurrenceklausul bortfalder, hvis du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, eksempelvis hvis du bliver opsagt pga. økonomiske problemer eller hvis din stilling bliver nedlagt ved en omstrukturering.

 • Jeg er blevet opsagt - gælder min kundeklausul stadig?

  En kundeklausul gælder altid, uanset hvordan ansættelsesforholdet er bragt til ophør, medmindre andet er aftalt i din ansættelseskontrakt.