Klima, energi og cirkulær økonomi

Analyserne omhandler 'grønne' spørgsmål som klima og cirkulær økonomi. Det kan fx være i forhold til energieffektivisering, miljøbelastning og klimaindsatser.

Beskæftigelseseffekt af IDAs klimasvar

Juni 2020: IDAs klimasvar kræver investeringer for godt 500 milliarder kroner i de næste 10 år. I denne analyse har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med IDA regnet på beskæftigelseseffekterne af investeringer på 442 mia. kr. De kan skabe 415.000 job fordelt over 10 år. Projekterne skaber mest beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen med 181.000 årsværk, 128.000 årsværk i industrien og 103.000 årsværk i servicesektoren. 

Power-to-X

Maj 2020: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for IDA beregnet beskæftigelseseffekten af sætte gang i Power-to-X. Power-to-X dækker over teknologier, der kan omsætte el (power) til andre former for energi (X). Analysen viser, at initiativerne i IDAs Klimasvar til ca. 30. mia kr., kan skabe 22.000 job fordelt over 10 år.

Bæredygtig flytransport

November 2019: Flytrafik bidrager samlet med 4 til 5 pct. af den samlede drivhuseffekt. Analysen handler om forskellige løsninger til at reducere CO2-udledningerne i luftfarten. Mere end 2 ud af 3 flyeksperter vurderer, at det største potentiale ligger i øget anvendelse af biobrændstoffer. Flyanalysen viser også, at 63 procent af flyeksperterne fremhæver syntetisk brændstof som en mulighed, mens 59 procent peger på et stort potentiale i mere effektive motorer.

Vi køber nyt fordi det er for dyrt og for bøvlet at reparere

Oktober 2019: Mere end hver anden dansker forsøger sjældent at få repareret deres hvidevarer/elektronik, der er gået i stykker – og økonomien spiller en stor rolle for, at de vælger at købe nyt i stedet. Til gengæld er 75 pct. villige til at betale højere pris for produkter, der har længere holdbarhed.

Cleantech i Danmark

April 2018: Analysen omhandler niveau og udvikling i beskæftigelse, produktivitet, værdiskabelse og eksport i de markedsrettede erhverv, der arbejder med miljøbeskyttelse og ressourcebesparelser.

Reparation af varige forbrugsgoder

Marts 2018: Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (godt 2.000 personer) om deres holdning til det at få sine varige forbrugsgoder repareret.

Danmark som energiteknologisk pionerland

Juni 2017: Omstillingen mod mere vedvarende energi er i gang globalt set og vil i de kommende år medføre store investeringer i energiproduktion og energieffektivitet. Danmark er godt positioneret på området.

CO2-emission ved øget elforbrug

Oktober 2016: Undersøgelsen er viser en analytisk vurdering af CO2-konsekvensen ved øget elforbrug i Danmark. Analysen viser, at en CO2-konsekvens på 425 g CO2/kWh er et sandsynligt bud på en samlet CO2-konsekvens af nyt vedvarende elforbrug i Danmark.

Energirenovering

Januar 2016: Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et kvalificeret bud på, hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændsler i 2050.

IDAs Energivision 2050

November 2015: Med visionen sætter IDA fokus på, hvordan en intelligent integration af el-, varme- og gas- og transportsektorerne kan skabe en robust energiforsyning for Danmark i fremtiden baseret på vedvarende energi. Hele projektet kan tilgås på dette link.

Energibesparelser i private virksomheder

Juni 2015: I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 90 %. IDA har spurgt 420 medlemmer, der alle er beskæftiget med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i private virksomheder.

Er Danmark på rette vej?

Marts 2015: I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 90 procent. Analysen gør status på denne plan i år 2015 og viser, at udviklingen i den overordnede reduktionsmålsætning går i den rigtige retning. 

Klimatilpasning - en befolkningsundersøgelse

Januar 2015: Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Alle analyser tyder på, at denne udvikling fortsætter fremover. Der vil komme længere tørkeperioder om sommeren, men de ekstreme regnvejr vil blive væsentligt kraftigere.

IDAs Klimaplan 2050

August 2009: IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent.

Status: den danske klimatilpasningsindsats

Maj 2009: IDA har spurgt 400 ingeniører og andre fagfolk, som til daglig arbejder med klimatilpasning, hvordan de mener, det står til med den danske klimatilpasningsindsats.

IDAs Energiplan 2030

December 2006: Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 tegner et billede af en dansk energifremtid anno 2030, som er godt på vej mod et 100 % vedvarende energisystem.