Klima, energi og cirkulær økonomi

Analyserne omhandler 'grønne' spørgsmål som klima og cirkulær økonomi. Det kan fx være i forhold til energieffektivisering, miljøbelastning og klimaindsatser.

Ekspertundersøgelse om reel genanvendelse i Danmark

Oktober 2021. En rundspørge med deltagelse af 20 eksperter i genanvendelse viser, at det halter med den reelle genanvendelse af en række affaldstyper, især tekstil- og plastaffald. Samtidig vurderer eksperterne, at der er behov for ny teknologi, hvis genanvendelsen skal øges markant.

Infrastruktur til opladning af elbiler

Marts 2021. Forenede Danske Elbilister, FDEL og IDA har via AnalyseDanmark indsamlet svar fra 586 elbilsejere for at undersøge, hvilke fordele og ulemper de ser ved at have elbil – herunder hvordan det står til med mulighederne for at oplade bilen. 

Kommunale indkøbschefer ønsker nationale mål for grønne indkøb

Oktober 2020. En rundspørge blandt kommunale og regionale indkøbschefer viser, at der er et potentiale for større bæredygtighed i de offentlige indkøb, men at pris og manglende viden er en barriere. Indkøbscheferne ønsker nationale mål og redskaber til at beregne CO2-effekten i deres indkøb.

Beskæftigelseseffekt af IDAs klimasvar

Juni 2020: IDAs klimasvar kræver investeringer for godt 500 milliarder kroner i de næste 10 år. I denne analyse har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med IDA regnet på beskæftigelseseffekterne af investeringer på 442 mia. kr. De kan skabe 415.000 job fordelt over 10 år. Projekterne skaber mest beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen med 181.000 årsværk, 128.000 årsværk i industrien og 103.000 årsværk i servicesektoren. 

Power-to-X

Maj 2020: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for IDA beregnet beskæftigelseseffekten af sætte gang i Power-to-X. Power-to-X dækker over teknologier, der kan omsætte el (power) til andre former for energi (X). Analysen viser, at initiativerne i IDAs Klimasvar til ca. 30. mia kr., kan skabe 22.000 job fordelt over 10 år.

Bæredygtig flytransport

November 2019: Flytrafik bidrager samlet med 4 til 5 pct. af den samlede drivhuseffekt. Analysen handler om forskellige løsninger til at reducere CO2-udledningerne i luftfarten. Mere end 2 ud af 3 flyeksperter vurderer, at det største potentiale ligger i øget anvendelse af biobrændstoffer. Flyanalysen viser også, at 63 procent af flyeksperterne fremhæver syntetisk brændstof som en mulighed, mens 59 procent peger på et stort potentiale i mere effektive motorer.

Vi køber nyt fordi det er for dyrt og for bøvlet at reparere

Oktober 2019: Mere end hver anden dansker forsøger sjældent at få repareret deres hvidevarer/elektronik, der er gået i stykker – og økonomien spiller en stor rolle for, at de vælger at købe nyt i stedet. Til gengæld er 75 pct. villige til at betale højere pris for produkter, der har længere holdbarhed.

Cleantech i Danmark

April 2018: Analysen omhandler niveau og udvikling i beskæftigelse, produktivitet, værdiskabelse og eksport i de markedsrettede erhverv, der arbejder med miljøbeskyttelse og ressourcebesparelser.

Reparation af varige forbrugsgoder

Marts 2018: Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (godt 2.000 personer) om deres holdning til det at få sine varige forbrugsgoder repareret.

Danmark som energiteknologisk pionerland

Juni 2017: Omstillingen mod mere vedvarende energi er i gang globalt set og vil i de kommende år medføre store investeringer i energiproduktion og energieffektivitet. Danmark er godt positioneret på området.

CO2-emission ved øget elforbrug

Oktober 2016: Undersøgelsen er viser en analytisk vurdering af CO2-konsekvensen ved øget elforbrug i Danmark. Analysen viser, at en CO2-konsekvens på 425 g CO2/kWh er et sandsynligt bud på en samlet CO2-konsekvens af nyt vedvarende elforbrug i Danmark.

Energirenovering

Januar 2016: Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et kvalificeret bud på, hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændsler i 2050.

IDAs Energivision 2050

November 2015: Med visionen sætter IDA fokus på, hvordan en intelligent integration af el-, varme- og gas- og transportsektorerne kan skabe en robust energiforsyning for Danmark i fremtiden baseret på vedvarende energi. Hele projektet kan tilgås på dette link.

Energibesparelser i private virksomheder

Juni 2015: I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 90 %. IDA har spurgt 420 medlemmer, der alle er beskæftiget med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i private virksomheder.

Er Danmark på rette vej?

Marts 2015: I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 90 procent. Analysen gør status på denne plan i år 2015 og viser, at udviklingen i den overordnede reduktionsmålsætning går i den rigtige retning. 

Klimatilpasning - en befolkningsundersøgelse

Januar 2015: Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Alle analyser tyder på, at denne udvikling fortsætter fremover. Der vil komme længere tørkeperioder om sommeren, men de ekstreme regnvejr vil blive væsentligt kraftigere.

IDAs Klimaplan 2050

August 2009: IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent.

Status: den danske klimatilpasningsindsats

Maj 2009: IDA har spurgt 400 ingeniører og andre fagfolk, som til daglig arbejder med klimatilpasning, hvordan de mener, det står til med den danske klimatilpasningsindsats.

IDAs Energiplan 2030

December 2006: Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 tegner et billede af en dansk energifremtid anno 2030, som er godt på vej mod et 100 % vedvarende energisystem.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere