Uddannelse og forskning

Analyserne handler om videns- og uddannelsesinstitutionernes rolle i samfundet, herunder hele fødekæden fra folkeskole til færdiguddannede ingeniører og naturvidenskabelige kandidater samt analyser af forskning og udvikling inden for området.

Notat om forskelle i fremskrivninger

September 2021: Dette baggrundsnotat forholder sig til de metodiske forskelle på analysen ”Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030” (sept. 2021) og analysen ”Behovet for velfærdsuddannede i 2030” (april 2030), som resulterer i forskellige konklusioner om arbejdskraftudfordringerne i 2030.

Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030

September 2021: Analysen undersøger ubalancer på arbejdsmarkedet frem mod 2030. Vi ser ikke kun på uddannelsesniveau, men opdeler også arbejdsmarkedet i fagområder. En af konklusionerne er en overefterspørgslen efter ingeniører, teknik og it på MVU- og LVU-niveau på ca. 20.000 personer i 2030. Analysen er udarbejdet af IRIS Group og HBS Economics.

Mismatch på arbejdsmarkedet for it-uddannede i 2030

Juni 2021: Denne analyse belyser mismatch på arbejdsmarkedet for forskellige typer af it-uddannet arbejdskraft frem mod 2030. Det gøres ved at fremskrive hhv. udbud af og efterspørgsel efter forskellige typer af it-uddannede.

Universitetsansattes vilkår

Juni 2021: Besparelserne kan mærkes både på undervisning og forskning.

IDAs analyse af de universitetsansattes vilkår viser bl.a at en tredjedel af underviserne er af den opfattelse, at deres vilkår for at levere undervisning af høj kvalitet er blevet dårligere i de seneste to år, også når der ses bort fra coronasituationen.

Videre afdækker analysen, at mange af de universitetsansatte mener, at ytrings- og forskningsfriheden ikke er uantastet.

Studenteranalyse 2020

Oktober 2020: IDAs studenteranalyse 2020 viser bl.a. at mange studerende har mistet planlagte kurser mv. og at det har resulteret i, at de har tabt planlagte ECTS. Videre viser den, at langt hovedparten af de studerende ikke oplever den tilbudte erstatningsundervisning som særlig inspirerende og som et brugbart alternativ til fx den traditionelle laboratoriebaserede undervisning.

Private investeringer i forskning og udvikling

August 2020: Analysen ser på, hvad der driver de cirka to tredjedele af den danske forskningsaktivitet, som foregår i den private sektor. På baggrund af data fra 35 OECD-lande i perioden 2008-2016 finder vi bl.a., at en krone mere i offentlig forskning fører til 0,9 krone mere privat forskning. Offentlig forskning komplementerer således privat forskning.

Studenternes situation - Konsekvenser af COVID-19

April 2020: Analysen blandt IDAs studiemedlemmer viser, at de generelt både er ramt på studiet og på deres studiejob. De er således ramt af forsinkelser på studiet på grund af aflyst undervisning og lukkede laboratorier, og mange har oplevet en markant nedgang i indtægt fra deres studiejob.

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund

September 2019: Analysen undersøger forskelle i den sociale mobilitet for henholdsvis Teknisk LVU, Naturvidenskabelig LVU og Diplomingeniører ud fra uddannelsesinstitutionen.

Social mobilitet blandt studerende

September 2019: Analysen afdækker social mobilitet gennem uddannelsessystemet på udvalgte uddannelsesretninger.

Studenteranalyse 2019

August 2019: En analyse af de studerendes vilkår og holdninger til udvalgte politiske temaer

Studenteranalyse 2018

Oktober 2018: Studenteranalysen 2018 har fokus på emner som stress, præstationskultur og oplevede konsekvenser af besparelser.

Studenteranalyse 2017
Portræt af nyuddannede ingeniører og scient.'er

August 2017: AE har for IDA portrætteret nyuddannede ingeniører og scient.’er i forhold til deres uddannelsesmæssige baggrund og familiemæssige karakteristika.

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser

April 2017: Analysen afdækker finansieringen af lang videregående uddannelse. Det fremgår bl.a., at finansieringen har været faldende for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Teknisk forskning skaber vækst – men er blevet nedprioriteret i en årrække

Januar 2017: Teknisk forskning giver et stort samfundsøkonomisk afkast og indeholder et væsentligt vækstpotentiale. Imidlertid har vi i Danmark nedprioriteret offentlig teknisk forskning siden 1960.

Rammer og vilkår for de universitetsansatte
Alarmerende forskel på gymnasier

Februar 2016: På STX på landsplan svinger antallet af elever, der søger fra det almene gymnasium (STX) til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser fra 18,2 % til 6 %

EUX - behov for justeringer

September 2015: Med undersøgelsen ønsker vi at skabe overblik over de erfaringer undervisere og andre med indblik i uddannelsen har gjort sig i de relativt få år, den har eksisteret.

Reformarbejdet på de videregående uddannelser (studerende)

April 2014: Analyse af de studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. uddannelsernes kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger, internationalisering og udlandsophold, udfordringer i arbejdet samt vurdering af udvalgte reformforslag.

Reformarbejdet på de videregående uddannelser (undervisere)

April 2014: Analyse af undervisernes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. uddannelsernes kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger, internationalisering og udlandsophold, udfordringer i arbejdet samt vurdering af udvalgte reformforslag.

Fremtidens ingeniørkompetencer

Maj 2013: Denne analyse fokuserer på globaliserede virksomheder lokaliseret i Danmark og på de jobfunktioner, som ingeniører forventes at varetage i år 2020.