Forny eller opsig anerkendelse

Statikeranerkendelse kan søges af personer, der til daglig arbejder med projektering af og har overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner til byggeriet, fx inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri.

Den anerkendte statiker kan virke som projekterende eller som kontrollant eller i kombinationer heraf, jf. Håndbogens Procedure 6.1 og 6.4.

Anerkendelsen må kun anvendes:

  • inden for dens gyldighedsområde og –periode
  • på en retvisende måde
  • på en måde, der ikke bringer tvivl om anerkendelsens grundlag og udspring
  • på en måde, der ikke miskrediterer anerkendelsesorganet

Den anerkendte statiker skal arbejde på en måde, der i omfang, karakter og dokumentation svarer til:

Håndbogens del 2 Procedure 6.1 - 6.4

Erklæring fra anerkendt statiker afgives ved indsendelse af dokumentation for bærende konstruktioner til myndighedsbehandling jf. Bygningsreglementets bilag 3, såfremt dette kræves af bygningsmyndigheden.

Når projekteringen er afsluttet, underskriver den anerkendte statiker en erklæring – enten som bygværksprojekterende i henhold til Bygningsreglementets bilag 4 eller som kontrollant.

Læs mere herom i Håndbogen, del 2 Procedure 6.4. Som bilag til Håndbogen er udarbejdet eksempler på statikererklæringer:

Bilag 6A - aktiv projekterende

Bilag 6B - ledende projekterende

Bilag 6C - aktiv kontrollant

Bilag 6D - ledende kontrollant

Bilag 6E - tredjepartskontrollant

Statikeranerkendelse gives normalt for 5 år, hvorefter anerkendelsen udløber.

Fornyelse af anerkendelse sker i henhold til Håndbogens Procedure 4.1-4.2. og Håndbogens Bilag 4A.

Vejledning til ansøgere om fornyelse af anerkendelse. Fornyelse sker på den anerkendte statikers eget initiativ.

Vejledning til ansøgere om fornyelse af anerkendelse

Ansøgning fremsendes til anerkendelsesudvalget, så det samlede materiale er udvalget i hænde senest 6 måneder før udløbet af gældende anerkendelse.

Ved ansøgningen benyttes Håndbogens Bilag 4B:

Ansøgningsskema om fornyelse af anerkendelse

Endvidere benyttes Håndbogens Bilag 4C:

Projektskema ved ansøgning om fornyelse af anerkendelse

En anerkendt statiker kan opsige anerkendelsen, hvis den pågældende ikke længere ønsker at anvende en gyldig anerkendelse og ønsker at afslutte de økonomiske forpligtelser over for anerkendelsesorganet.

Opsigelse af anerkendelse skal ske skriftligt i henhold til Håndbogens Procedure 4.4.

Opsigelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.