Godkendelse af aftaler om individuelle lønforhandlinger

I de tre overenskomster på det offentlige område er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler ved afholdelse af individuelle lønforhandlinger - efter aftale med TR.

I de tre overenskomster på det offentlige område er der mulighed for lokalt at fravige overenskomstens lønforhandlingsregler. Det vil typisk udmønte sig i et ønske fra ledelsens side om, at der afholdes individuelle lønforhandlinger, som tillidsrepræsentanten så kan tilslutte sig på medlemmernes vegne.

Det er bestemt i overenskomsterne, at en sådan aftale kan mødes med indsigelser fra den forhandlingsberettigede organisation. Disse skal imidlertid afgives senest 10 hverdage efter indsendelsen af aftalen og det betyder, at der er meget kort tid til at behandle aftalen og tage stilling.

IDA Offentlig har derfor drøftet deres holdninger til, hvad der kan lægges vægt på i forbindelse med en beslutning om, hvorvidt der skal gøres indsigelse mod aftalen.

Så når IDA modtager en sådan aftale, vil I som tillidsrepræsentanter blive spurgt om de følgende elementer, som IDA Offentlig vil tillægge vægt i afgørelsen:

  • Medlemmernes holdning – er den positiv eller negativ? IDA Offentlig vil gerne vide om medlemmernes holdning, kan tolkes som en tilslutning til ledelsens ønske. Husk IDAs regler forplejningsregler, når du holder klubmøde. Læs om reglerne

  • Der skal være fuld åbenhed om løn, så viden om de lokale lønforhold ikke kun er forbeholdt chefsiden. Det kan fx ske ved dannelse af en lønklub, hvor medlemmerne kan melde sig til at dele løn, således at medlemmerne får adgang til hinandens lønoplysninger. Der skal være en rimelig andel, der melder sig til lønklub, før formålet er opfyldt.

  • I overenskomstbestemmelserne er det bestemt, at I tillidsrepræsentanter har 7 dage til at godkende resultatet af en konkret forhandling, idet de kan kræve forhandlingen genoptaget. Dette sikrer imidlertid ikke, at det samlede resultat er tilfredsstillende. I skal som tillidsrepræsentanter derfor have mulighed for at begære forhandling, selv om de 7 dage er gået. Dette for at sikre, at I kan få det store overblik over, hvilke typer af tillæg, der er givet og til hvilke typer af medarbejdere (opgaver) med hvilke begrundelser og på den baggrund begære forhandling, selv om der ikke er gjort indsigelse over for alle indkomne resultater. Det kan fx være, hvis der stort set kun er givet engangstillæg til den gruppe af medarbejdere, der har haft meget ekstra arbejde, der ikke er honoreret på anden vis.

  • For at kunne lære af forhandlingerne skal der være en bestemmelse i den lokale aftale om, at der skal være en fælles evaluering 1 år efter, at der er gennemført individuelle forhandlinger.

  • Der tages hånd om medarbejdere på barsel/forældreorlov.

Formuleringerne i de relevante bestemmelser i overenskomsterne er ikke helt ens. Derfor er der flere elementer på det statslige område, som I statslige tillidsrepræsentanter skal være opmærksomme på:

  • På det statslige område skal medlemmerne kunne vælge, at TR forhandler for dem.

  • På statens område kan der ikke ske individuel forhandling af nyansættelser i staten.

  • På det statslige område kan de lokale lønaftaler ikke kan gå ud over tillidsrepræsentanternes bemyndigelse, således at medarbejdere på det statslige område fx ikke kan aftale tillæg uden pension.

  • På det statslige område kan en aftale om lokale forhandlingsregler tænkes kombineret med § 29, hvorefter de lokale parter kan fravige overenskomstens bestemmelser. En sådan aftale skal alene sendes til IDA til orientering efter indgåelsen. Det skal derfor oplyses, om man vil aftale fravigelser af overenskomstens regler. En fravigelse i kombination med en aftale om individuelle lønforhandlinger vil betyde, at medlemmet kan give afkald på anciennitetsstigninger, rådighedstillæg m.v. som en del af den individuelle lønforhandling.