Valg af tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanter vælger ikke sig selv. Tværtimod er der et fast regelsæt for hvordan det foregår alt efter om du er ansat i stat, region eller kommune.

Valggrundlag

Det statslige område

 • På enhver institution eller for større institutioners vedkommende - i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere
 • Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enige heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe
 • Udgør antallet af medarbejdere i en medarbejdergruppe mindre end 5, kan den pågældende gruppe søge bistand hos en TR for en anden medarbejdergruppe. Den pågældende gruppe kan, hvis ledelsen er enig, alternativt udgøre et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution under samme ansættelsesmyndighed
 • Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner,klubber) af organisationerne og ledelsen aftales, at 2 eller flere medarbejdergrupper på en institution indgår i valgforbund og tilsammen vælger 1 tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere

Det kommunale/regionale område

 • På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe (personale ansat i.ht. samme overenskomst), hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere
 • Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enige heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution
 • Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen.
 • 2 eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere

Valgbarhed som TR

 • Skal være organiseret
 • Skal være ansat i mindst 9 måneder hos ansættelsesmyndigheden (Det statslige område)
 • Skal være ansat i mindst 6 måneder hos ansættelsesmyndigheden (Det kommunale og regionale område)

Valgret

 • Valgretten omfatter både medlemmer og ikke medlemmer, som er omfattet af akademikeroverenskomsten
 • Valgretten omfatter ikke overenskomstansatte chefer og konsulenter i lønramme 36 eller derover, der har ledelsesbeføjelser overfor andre akademikere

Regler for valg af tillidsrepræsentanter

TR-rolle, opgaver og honorering

Tillidsrepræsentantens rolle er at formidle og varetage kollegers interesser, at være sparringspartner i forhold til ledelsen, synliggøre og være ambassadør for IDA på arbejdspladsen. Opgaverne består derfor bl.a. i: Forhandling, strategisk tænkning, formidling, rådgivning og vejledning.

Tillidsrepræsentanten får bemyndigelse fra IDA til at forhandle og indgå aftaler på IDAs vegne om de fleste løn- og ansættelsesforhold. IDA sørger for, at tillidsrepræsentanten er godt klædt på til opgaverne, blandt andet ved at tilbyde særlig coacing og uddannelse for tillidsvalgte. Desuden er der altid back-up fra en fast konsulent i IDA.

På de kommunale og regionale overenskomstområder skal der lokalt aftales tillæg til tillidsrepræsentanter for varetagelsen af hvervet. Størrelsen på tillægget skal fastsættes ved en lokal forhandling mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiver. På det statslige overenskomstområde kan der lokalt aftales et lignende tillæg.

Registrér dig som tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanter skal registreres og godkendes både af IDA og arbejdsgiveren. Når anmeldelsesblanketten er modtaget i IDA, sørger vi for det videre papirarbejde.

Online anmeldelsesformular