Husk ferien inden ferieåret slutter!

Ferieåret udløber den 30. april, så vær opmærksom på din ferie!

Ferieåret udløber 30. april, og det er derfor en god idé at planlægge den sidste ferie, hvad enten man ønsker at holde ferie, overføre ferie til næste ferieår eller få ferien udbetalt.

Hvis du ikke får holdt din ferie inden 30. april 2018, har du mulighed for at overføre ferie, der er optjent ud over 20 dage, dvs. den 5. ferieuge, til næste ferieår. Du skal lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af feriedagene inden 30. september i år.

Du kan også få feriepengene udbetalt, hvis feriepengene vedrører ferie, der stammer fra den 5. ferieuge. Stammer feriepengene fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2018, kan du få feriepengene udbetalt uanset beløbets størrelse og antallet af feriedage. Du skal udfylde en blanket, og sende den til den, der skal udbetale feriepengene senest 30. september 2018. Du kan finde blanketten på borger.dk efter 1. maj 2018.

Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (f.eks arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

Har du ret til ferie udover ferielovens 5 uger – de såkaldte feriefridage eller den 6. ferieuge – kan disse fridage overføres eller udbetales, hvis det er muligt efter den kollektive overenskomst eller anden aftale, som du er omfattet af.
 
Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (incl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.
 
Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig og indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.
 
Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, hvis du herved har mere end 25 dages ferie til gode. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage.

 

 • Kan jeg få mine feriepenge udbetalt uden at holde ferie?

  Du kan få dine feriepenge udbetalt, selv om du ikke har holdt ferien, hvis feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 feriedage, dvs. den 5. ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april 2018. Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket inden den 30. september 2018. Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.
   

 • Kan jeg overføre ferie, som jeg ikke har fået holdt, til næste ferieår?

  Har du ikke holdt al din ferie fra ferieåret 2017/2018, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, eller for at få den udbetalt.

  Du kan søge om at få feriepenge udbetalt, hvis feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 dage, dvs. den 5 ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2018. Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

  Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (incl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.

  Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig og indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.

  Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, hvis du herved har mere end 25 dages ferie til gode. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage.

 • Optjeningsår og ferieår

  Ferie optjenes i løbet af kalenderåret og afvikles i ferieåret, som starter i det følgende år den 1. maj og løber frem til den 30. april året efter.

  Optjeningsåret svarer til et kalenderår. I optjeningsåret optjener du ret til betalt ferie til afvikling i det følgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Det vil sige, at den ferie, som holdes fra 1. maj 2018 til 30. april 2019, er optjent i din ansættelse i kalenderåret 2017.

  Efter ferieloven har du ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferien beregnes med 5 dage pr. uge og i alt 25 feriedage pr. ferieår. Din ret til at holde ferie er uafhængig af, om du har optjent ret til betalt ferie.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket og sende den til Feriekonto, arbejdsgiveren, eller den som har feriepengene (feriekortadministrator) inden 30. september. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Du kan finde blanketten på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

 • Er der særlige regler, hvis jeg har modtaget offentlige ydelser?

  Hvis du i ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 har modtaget en eller flere offentlige ydelser (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, herunder supplerende dagpenge, dagpenge på attest E 303, feriedagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

 • Jeg forlader arbejdsmarkedet - hvad sker der med mine feriepenge?

  Hvis du forlader arbejdsmarkedet helt og går på pension - typisk folkepension, førtidspension og arbejdsgiverbetalt alderspension (fx tjenestemandspension) - udbetales feriepengene for tidligere og løbende optjeningsår til dig af din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer feriepengene. Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, du er fratrådt dit arbejde og gået på pension. Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder, skal du holde ferie for at få udbetalt feriepengene.

  Hvis du går på efterløn, har du ikke forladt arbejdsmarkedet helt, og skal holde ferien for at få udbetalt dine feriepenge.

 • Min gamle arbejdsgiver har ikke indbetalt mine feriepenge til FerieKonto - hvad gør jeg?

  Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriepengene til FerieKonto inden fristen for indbetaling, skal du sørge for at rejse krav (skriftligt) på feriepengene over for din tidligere arbejdsgiver. Du bør kontakte IDA, så snart du opdager, at der ikke er betalt feriepenge i forbindelse med din fratræden.

  Hvis kravet ikke er rejst over for din tidligere arbejdsgiver inden 3 år efter ferieårets udløb, er kravet på feriepenge forældet og feriepengene tabt. Kravet på feriepenge kan gennemføres ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (dog ikke til sidstnævnte, hvis du er medlem af IDA). Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de nævnte øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold. Arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge fra FerieKonto - det nye ferieår?

  FerieKonto sender i marts et brev til dig, hvori det fremgår, hvor mange feriedage og feriegodtgørelse, du har optjent hos din(e) tidligere arbejdsgiver/-e. Du kan herefter vælge at logge på FerieKontos selvbetjening eller indtaste din ferie på FerieKontos TastSelv-telefon for at få feriepengene udbetalt.

  Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt 1 måned før din første feriedag. Første feriedag kan tidligst være 1. maj året efter, feriepengene er optjent. Der går op til 5 hverdage, fra du har indtastet oplysningerne, til pengene er på din NemKonto.

 • Kan jeg få udbetalt eller overføre feriefridage til næste ferieår?

  Feriefridage følger af aftale og de vilkår, som gælder efter aftalen. Derfor afhænger spørgsmålet om muligheden for overførsel og udbetaling af fridagene af den konkrete aftale.

  Er du ansat i det offentlige kan de særlige feriedage/den 6. ferieuge holdes som enkeltdage eller halve dage.

  Hvis du ikke holder dagene som statslig ansat, bliver de godtgjort kontant med 2,5 % af den ferieberettigende løn i optjeningsåret, medmindre du har indgået aftale med din arbejdsgiver om overførsel til det følgende ferieår. Som kommunalt- eller regionsansat er udgangspunktet derimod, at den 6. ferieuge automatisk overføres til næste ferieår, med mindre du senest 1. oktober i ferieåret har givet din arbejdsgiver besked om at du ønsker ferieugen udbetalt.

 • Bliver mine feriepenge forældet?

  Hvis du ikke har indgået aftale om overførsel af ferie eller fået udbetalt dine feriepenge inden 30. september ferieåret efter, fortabes muligheden for at få feriepengene udbetalt og feriepengene skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden feriefond.

  Hvis du er forhindret i at holde ferie inden ferieårets udgang på grund af sygdom, barsel el. lign., bliver dit krav på feriepenge først forældet, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til Arbejdsmarkedets feriefond.

  Hvis dine feriepenge ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond på grund af en tvist mellem dig og din arbejdsgiver om din ret til feriepenge, forældes kravet på feriepenge, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (sidstnævnte gælder ikke, hvis du er medlem af IDA). Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

 • Ferie og opsagt

  Hvis du selv ønsker at holde ferie i opsigelsesperioden, og dette er planlagt eller aftalt med arbejdsgiveren, kan du godt holde ferien.

  Hvis du ikke ønsker at holde ferie i en opsigelsesperiode, hvor din arbejdsgiver har opsagt dig, gælder der særlige regler. Allerede fastlagt ferie falder i princippet bort, og du kan kun pålægges at holde ferie med de varsler, som gælder i ferieloven med tillæg af opsigelsesvarslet.

  Der skal være plads i din opsigelsesperiode til både ferievarslet (henholdsvis 3 måneder og 1 måned) og ferien.

  For ansatte i regioner og kommuner samt statsansatte gælder, at en opsagt medarbejder ikke kan pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

  Hvis du er i tvivl om dine rettigheder med hensyn til ferie i opsigelsesperioden, bør du kontakte IDA.

 • Ferie ved opsigelse

  Hvornår og hvordan holdes ferie i en opsigelsesperiode?

  I en opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme mulighed for at holde ferie som i løbet af ansættelsesforholdet. Hvis der ikke allerede er aftalt ferie har din arbejdsgiver mulighed for at varsle ferie afholdt med 3 måneders varsel for hovedferiens vedkommende og 1 måneds varsel for restferiens vedkommende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en fritstilling sidestilles med et varsel fra arbejdsgiveren om at mest muligt ferie anses for afholdt. Opsiges du således med 6 måneders varsel, og bliver du efter 2 måneder fritstillet, så anses du for i de resterende 4 måneder at have afholdt al ferie for det pågældende ferieår.

  Hvis der før din opsigelse var fastlagt ferie til et tidspunkt, der nu viser sig at ligge i opsigelsesperioden, skal denne ferie holdes som planlagt. Du har dog mulighed for at protestere imod afholdelse af de 3 ugers hovedferie ("sommerferien"), hvis der er mindre end 3 måneder og 18 dage til opsigelsesvarslets udløb. Hvis du fx i april måned har fastlagt 3 ugers sommerferie i juli måned, og herefter den 15. juni opsiges med 3 måneders varsel til fratræden 30. september, så er du ikke forpligtet til at holde de planlagte 3 ugers ferie.

  Senest den 7. i den anden måned efter du er fratrådt (i ovenstående eksempel den 7. november) skal arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse med 12,5 % af den ferieberettigede løn for den del af ferien, som er optjent men ikke afholdt ved fratræden.