IDAs politiske ledelse

IDA er en demokratisk forening, hvor medlemmerne vælger foreningens styrende organ, Repræsentantskabet.

Klik på diagram for at se det i fuld størrelse

Der er valg til Repræsentantskabet hver tredje år – næste gang er i 2019. Valget til Repræsentantskabet foregår via politiske lister, som svarer til politiske partier.

Ved valget kan alle medlemmer af IDA stemme. De 65 valgte medlemmer vælger IDAs formand og nedsætter IDAs hovedbestyrelse, der varetager foreningens ledelse.

Hovedbestyrelsen kan også nedsætte en række udvalg og råd under sig til at varetage og udforme IDAs politikker.

IDAs love og vedtægter.

Valg til IDAs Repræsentantskab.

Regler for frikøb.

Ledelsesprincipper i IDA (Gorvernance).

Find valgte i IDA.

 • Repræsentantskabet

  IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed.

  Repræsentantskabet består af 65 personer, som er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Kandidatmedlemmerne vælger 61 til Repræsentantskabet og studiemedlemmer vælger 4 til Repræsentantskabet. 

  Repræsentantskabet nedsætter en hovedbestyrelse, som under ansvar over for Repræsentantskabet varetager foreningens ledelse.

  Repræsentantskabet indkaldes af formanden til møder i årets 2. og 4. kvartal samt i øvrigt, når formanden eller et flertal i Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.

  Se en oversigt over medlemmerne i Repræsentantskabet.

  Valg til Repræsentantskabet 2016.

  IDAs politiske lister.

 • Hovedbestyrelsen

  Hovedbestyrelsen varetager foreningens ledelse under ansvar over for Repræsentantskabet.

  Hovedbestyrelsen består af foreningens formand, der vælges af Repræsentantskabet, samt 14 andre medlemmer med suppleanter, der vælges af og blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg mellem lister.

  Se Hovedbestyrelsens medlemmer.

  Hovedbestyrelsen skal:

  • Udstikke rammer og retningslinjer for foreningen.
  • Tage stilling til spørgsmål af foreningspolitisk karakter.
  • Beslutte vedrørende principielle og overordnede forhold.
  • Varetage den samlede kontrol af foreningen på Repræsentantskabets vegne.
  • Indstille budget for IDA til Repræsentantskabets godkendelse.
  • Aftale mål og rammer samt indstille budget for det regionale og det fagtekniske arbejde.
  • Varetage opgaver vedrørende løn-, ansættelses- og pensionsforhold for de medlemmer, der ikke er omfattet af medlemskategorierne 1-4.

  Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for den politiske samordning og koordinering af arbejdet i nedsatte udvalg o.l., herunder at relevante dele af foreningen inddrages i arbejdet med udformning og implementering af politikker.

 • Forretningsudvalget

  Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og fastsætter dets kommissorium.

  Forretningsudvalget sammensættes af foreningens formand, som er Forretningsudvalgets formand, af næstformanden samt af 4 øvrige medlemmer valgt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer.

  Forretningsudvalget arbejder på vegne af og inden for rammer fastlagt af Hovedbestyrelsen.

  Se en oversigt over medlemmerne af Forretningsudvalget

 • Ansattes Råd, AR

  Ansattes Råd består af 6 medlemmer og en formand. Ansattes Råd varetager - under ansvar over for Hovedbestyrelsen - en række opgaver vedrørende medlemmernes løn-, ansættelses-, pensions- og arbejdsmiljøforhold.

  Formanden for rådet vælges af Hovedbestyrelsen på dennes konstituerende møde. Formanden skal tilhøre medlemskategori 2 og være erhvervsaktiv på valgtidspunktet. Derudover udpeger Hovedbestyrelsen 6 medlemmer til rådet.  IDA Offentlig og IDA Privat udpeger hver af sin bestyrelse 2 medlemmer af rådet.

  Se en oversigt over medlemmerne af Ansattes Råd.

 • IDA Privat

  IDA Privats medlemmer er alle privatansatte medlemmer af IDA.

  IDA Privat skal under ansvar over for Ansattes Råd og i samarbejde med administrationen varetage de ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs privatansatte medlemmer i overensstemmelse med IDAs formål og vedtægt og de rammer, som fastlægges af Ansattes Råd.

  IDA Privat skal være rådgivende for og indstille til Ansattes Råd vedrørende forhold på det private område.

  Under IDA Privat kan der oprettes virksomhedsgrupper, netværks- VG'er og akademikerklubber, som varetager medlemmernes interesser i den pågældende virksomhed.

  IDA Privats bestyrelse udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en talsperson til Ansattes Råd.

  Se en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen for IDA Privat

  IDA Privats vedtægter 

  IDA Privats strategi

 • IDA Offentlig

  IDA Offentlig har under ansvar over for Ansattes Råd til opgave:
  • At varetage de kollektive løn- og ansættelsesmæssige interesser for IDAs medlemmer, der er ansat under statsoverenskomsten, i regioner og kommuner samt i fælleskommunale virksomheder  
  • At styrke tillidsrepræsentantarbejdet på det offentlige område 
  • At medvirke til erfaringsudveksling, videndeling og netværksdannelse for tillidsrepræsentanterne på det offentlige område.
  IDA Offentlig er på det statslige område baseret på fraktioner, der hver især tilhører én overordnet sektor. Sektorerne fungerer som forum for erfaringsudveksling mellem tillidsrepræsentanter.

  IDA Offentligs bestyrelse udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en talsperson og en suppleant herfor til Ansattes Råd.

  Se en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen for IDA Offentlig.

   

 • Uddannelses- og Forskningsudvalget

  Uddannelses- og Forskningsudvalget består af 7 medlemmer. Udvalget er udpeget af Hovedbestyrelsen. Uddannelses- og Forskningsudvalget sætter retning og indhold på IDAs politiske holdninger om uddannelses- og forskningspolitik.  

  De primære mærkesager udpeget i samarbejde med Hovedbestyrelsen er:

  • Ingen mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025                              
  • Styrkelse af teknisk og naturvidenskabelig forskning

   

  Medlemmer af Uddannelses- og Forskningsudvalget. 

 • Erhvervs- og Vækstudvalget

  Vækst- og Erhvervsudvalget består af op til 7 medlemmer. Udvalget er udpeget af Hovedbestyrelsen.

  Vækst- og Erhvervsudvalget udarbejder IDAs holdninger til politiske områder inden for særligt erhvervsvilkår, teknologiudvikling og innovation. Det gælder såvel internationalt, nationalt som regionalt.

  De primære mærkesager udpeget i samarbejde med Hovedbestyrelsen er:

  • Flere vækstiværksættere inden for teknologi og naturvidenskab
  • Gode vækstvilkår i hele landet for teknologibaseret virksomheder
  • Øge automatiseringen i de mindre produktionsvirksomheder
  • Gode bredbåndsforbindelser i hele landet
  • Nationale energiinvesteringer skal styrke energibranchen i Danmark
  • Danmark skal blive mere ressourceeffektivt

   

  Medlemmer af Erhvervs- og Vækstudvalget

 • Dagsordner og referater

  IDAs medlemmer kan se dagsordener og referater fra en lang række af IDAs udvalg og bestyrelser på Mit IDA (kræver login). Det drejer sig om dagsordner og referater fra Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen, Ansattes Råd samt Regionernes Koordineringsudvalg (KUR) og Selskabernes Koordineringsudvalg (SKU). Referaterne fra IDAs regioners generalforsamlinger samt IDA Offentligs delegeretforsamling og IDA Privats generalforsamling er også tilgængelige.

 • IDAs politiske lister

  En liste er en gruppe medlemmer (mindst 15), der går sammen om, at opstille kandidater til Repræsentantskabet. Alle medlemmer af IDA kan registrere en liste. Listen samler medlemmer med fælles interesser – fx fagligt, karrieremæssigt eller i forhold til overenskomster. Det er lidt forskelligt, hvordan listerne arbejder men fælles er sagen og lysten til at gøre en forskel.

  Se IDAs politiske lister