Ansættelse på universiteter

Hvis du er ansat på et universitet, vil du enten være ansat som teknisk administrativt personale (TAP) eller videnskabeligt personale (VIP).

Hvis du er ansat som TAP, vil du være omfattet af akademikeroverenskomsten. Find overenskomsten og øvrige relevante aftaler på vores side om overenskomster og aftaler i staten.

Hvis du er ansat som VIP, vil du, udover at være omfattet af akademikeroverenskomsten, også være omfattet af stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet. Stillingsstrukturen kan findes på siden om overenskomster og aftaler i staten.

Hvis du er ansat som VIP, vil du oftest være ansat i en af følgende stillinger:
- Ph.d. studerende
- Videnskabelig assistent
- Postdoc
- Adjunkt/forsker
- Lektor/seniorforsker
- Professor

Ph.d studerende

Ansættelsesgrundlag: akademikeroverenskomsten bilag 5

Adgangskrav: Kandidatniveau

Ansættelsesperiode: 3 år. Ansættelsesperiode kan forlænges ved fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom. Når indskrivningen som ph.d. ophører eller bringes til ophør, ophører ansættelsen uden særligt varsel, medmindre andet er aftalt.

Stillingsindhold: Du har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet. Derudover har du pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen i et omfang svarende til 840 timer fordelt over 3 år.

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten bilag 5, § 3 samt et ikke-pensionsgivende stillingstillæg på 14.900 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller. Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Videnskabelig assistent

Adgangskrav: Kandidatniveau

Ansættelsesperiode: Maksimalt 3 år

Stillingsindhold: Forskning og/eller undervisning.

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt stillingstillæg på 37.200 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Postdoc

Adgangskrav: Kandidatniveau samt videnskabelig kvalifikation på ph.d.-niveau

Ansættelsesperiode: Maksimalt 4 år. Ansættelsesperiode kan forlænges ved fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom.

Stillingsindhold: Overvejende forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang.

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt stillingstillæg på 49.300 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Adjunkt / forsker

​Adgangskrav: Ph.d. niveau

Adjunktperiode: 4 år. Ansættelsesperioden kan forlænges pga. barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom.

Stillingsindhold:
- Adjunkt: Forskning og forskningsbaseret undervisning
- Forsker: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening + undervisning i et vist omfang.

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt adjunkttillæg på 49.300 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Lektorbedømmelse: Senest 6 mdr. før udløbet af ansættelsen skal der anmodes om lektorbedømmelse.
- Positiv bedømmelse: Du er kvalificeret til ansættelse som lektor
- Negativ bedømmelse: Det kan aftales at du fortsætter i en periode på indtil 2 år, hvorefter ny bedømmelse finder sted. Hvis anden bedømmelse også er negativ, vil du blive opsagt fra din adjunktstilling med overenskomstmæssigt varsel.

Lektor / seniorforsker

Adgangskrav: Positiv lektorbedømmelse

Stillingsindhold:
- Lektor: Forskning og forskningsbaseret undervisning
- Seniorforsker: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt lektortillæg på 89.100 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Professor

Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret undervisning.

Løn: Lønramme 37. Det aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Arbejdstid - Gælder for alle VIP

Du er omfattet af akademikeroverenskomsten § 13 som fastsætter din ugentlige arbejdstid til gennemsnitlig 37 timer inkl. frokostpause.

Du er ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om honorering af merarbejde.

Ekstern lektor

Hvis du er ansat som ekstern lektor på et universitet, vil du være omfattet af Aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Find aftalen på vores side om overenskomster og aftaler i staten.

Du kan ikke være ansat i en videnskabelig hovedstilling (adjunkt, forsker el.lign.) og som ekstern lektor ved samme universitet.

Du kan maksimalt arbejde 500 timer årligt som ekstern lektor. Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Det aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover kan der aftales funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Feriegodtgørelse ydes med 12½ pct. af den udbetalte løn.

Funktionærlovens opsigelsesregler finder anvendelse på ansættelsen.

Der gælder særlige regler for sygdom og barsel. Kontakte IDA’s juridiske rådgivning hvis du har spørgsmål.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten