Opsagt på grund af alder eller sygdom

Du kan som hovedregel ikke blive opsagt på grund af din alder eller sygdom. Der er dog en række undtagelser, som kan være vigtige at have øje for.

Det er et centralt princip i forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgivere ikke må diskriminere lønmodtagere på baggrund af alder. 

I mange år var der en undtagelse i form af den såkaldte ”70 års-regel”, men den blev ophævet i 2016. Alle individuelle aftaler, der indeholder tvungen fratræden, når lønmodtageren bliver 70 år, er derfor ugyldige.  

Undtagelser

Ophævelsen gælder alle grupper på arbejdsmarkedet. Er man ansat under en kollektiv overenskomst, kan man dog fortsat blive opsagt, når man er 70 år, indtil overenskomsten opsiges.  

Sygdom er lovligt forfald og kan ikke bruges som en saglig begrundelse for opsigelse. Der er dog enkelte undtagelser. Det kan blandt andet være, hvis arbejdsgiveren ikke kan få svar på, hvornår du kan genoptage arbejdet, og arbejdsgiveren samtidig ikke har mulighed for at få løst dine opgaver hos en anden kollega. 

120 dages-reglen 

Hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder, kan varslet nedsættes til én måned, hvis en række betingelser er opfyldt: 

 • Du er syg på opsigelsestidspunktet. 
 • Opsigelsen sker ved udløbet af de 120 sygedage. 
 • Det står eksplicit i din kontrakt, at du er omfattet af reglen. 
 • Du er privatansat (offentligt ansatte skal opsiges med sædvanligt varsel). 

Læs mere om 120 dages-reglen 

 1. Guide

  Kom godt videre, efter du er blevet fyret

Ud fra en konkret vurdering kan en opsigelse begrundet i sygdom være usaglig, og der kan rejses krav om godtgørelse efter funktionærloven.

Selvom 120-dages-reglen i princippet alene er en varslingsregel, vil opsigelsen normalt være saglig, hvis betingelserne for at blive opsagt efter denne regel er opfyldte. Er du blevet opsagt på grund af sygdom, og i tvivl om lovligheden heraf, kan du kontakte IDAs rådgivningsafdeling

Arbejdsgiveren har principielt altid mulighed for at opsige en medarbejder, men visse grupper har en udvidet beskyttelse. Hvis opsigelsen er direkte eller indirekte begrundet af følgende faktorer, kan arbejdsgiveren blive mødt med et krav om godtgørelse:

 • Graviditet
 • Køn
 • Race, hudfarve eller etnisk oprindelse 
 • Religion 
 • Politisk anskuelse 
 • Seksualitet 
 • Alder 
 • Handikap