Pension og udland

Sociale pensioner i form af folkepension, førtidspension og invaliditetsydelser har du som hovedregel ret til, når du har dansk indfødsret og bopæl i Danmark.

Lønmodtagere mellem 16 og 66 år, der arbejder i Danmark, er omfattet af arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), forudsat at de arbejder mindst 9 timer om ugen. Der indbetales også ATP-bidrag ved modtagelse af mange typer overførselsindkomster.

Du er omfattet både af reglerne om sociale pensioner og ATP, hvis du er omfattet af den danske sociale sikring under en udstationering – læs mere under afsnittet social sikring. Denne ordning kan, som nævnt samme sted, forlænges i op til maksimalt 3 år.

Som udstationeret for en dansk arbejdsgiver, vil du normalt optjene ret til dansk folkepension og ATP.

Udlandsansættelse

Ellers optjener du, når du arbejder i et EØS/EU-land, ret til pension i det land, hvis sociale sikringssystem du er omfattet af, og du har på visse nærmere betingelser ret til at få pensionen udbetalt i et hvilket som helst EØS/EU-land. Der er dog store forskelle mellem landene på, hvordan man beregner førtidspension, og der skal i visse tilfælde ske delvis udbetaling fra flere lande. ATP udbetales uanset bopælsland.

Ved beregning af alderspension (folkepension) udbetales pensionen på baggrund af det antal år, man har boet eller været forsikret i hvert enkelt land. Vær derfor opmærksom på, at hvis du har opholdt dig i udlandet i mange år, og det ikke skyldes udstationering for danske arbejdsgivere, kan din danske folkepension være reduceret betydeligt. ATP-pensionen afhænger af de indbetalte bidrag.

Spørgsmål om ATP kan rettes til ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf. 70 11 12 13. Spørgsmål om social pension i et internationalt perspektiv rettes til Udbetaling Danmark, International Pension & Social Sikring, Sortemosevej 2, 3450 Allerød, tlf. 70 12 80 55 (folkepension) og tlf. 70 12 80 53 (førtidspension). Læs mere om international pension på borger.dk.

Har du allerede en pensionsordning?

Hvis du allerede har en pensionsordning, bør du, uanset om du skal udstationeres eller udlandsansættes, undersøge, om du under udlandsopholdet kan videreføre ordningen i en eller anden form.

Hvis du skal udstationeres – og din løn fortsat udbetales i Danmark - er det mest naturligt, at du enten beder din arbejdsgiver om at fortsætte indbetalingen til ordningen eller selv sørger for indbetaling i udstationeringsperioden. Hvis indbetalingerne til pensionsordningen fortsættes, vil udstationeringen ikke medføre ændringer i den dækning, du allerede har. Hvis du ikke er skattepligtig i Danmark, får du ikke fradragsret for dine pensionsindbetalinger, uanset at afkastet pålægges pensionsafkastbeskatning og udbetalingerne til sin tid vil blive beskattet som personlig indkomst. I den forbindelse anbefaler vi at du undersøger mulighederne for midlertidigt at ændre din pensionsordning enten til en anden skattebegunstiget ordning, eller måske helt at stoppe indbetalingerne. Reglerne kan variere, og det er derfor vigtigt, at du tjekker, hvad der gælder for netop din pensionsordning.

Det er dog almindeligt, at du kan blive omfattet af en bidragsfri forsikringsdækning/præmiefritagelse i de første 12 måneder efter at indbetalingerne er ophørt, eventuelt med mulighed for yderligere forlængelse. I den periode vil din pensionsret være den samme, som mens du indbetalte pensionsbidrag, hvorimod det ikke er sikkert, at en eventuel ulykkesforsikring fortsat dækker. 

Vær også opmærksom på, om du skal aflevere en ny helbredsattest, hvis du efter en bidragsfri periode ønsker at genoptage indbetalingerne til pensionsordningen

Endelig kan man altid føle sig sikker på værdien af ordningen, da den opgøres i danske kroner. Vær opmærksom på, at flere danske pensionsselskaber etablerer kapitalafkastbeskatningsfri pensionsordninger, hvor man som dansker med ansættelse i udlandet kan opnå en særlig gunstig forrentning.

Der er også mulighed for at stille din danske ordning i bero og i stedet etablere en ”Luxemburg-ordning”. Det betyder, at du under udlandsopholdet indbetaler dine pensionsbidrag til en bankkonto el. lign. i udlandet, og ved din tilbagevenden til Danmark kan du så indskyde beløbet på din danske pensionsordning som et ekstraordinært bidrag. Denne løsning skal dog tjekkes med din danske pensionskasse.

Er din ansættelse længerevarende?

Hvis du regner med at blive i udlandet i en længere periode, hvad enten du bliver udstationeret eller udlandsansat, kan det måske være hensigtsmæssigt at tegne en lokal pensionsordning i opholdslandet, da landets skattelovgivning muligvis behandler en lokal ordning mere lempeligt end en dansk. Omvendt vil en pensionsordning i opholdslandet – eller i et tredje-land – muligvis afvige med hensyn til dækning eller bonustilskrivning fra, hvad man forventer som dansker. Endvidere beregnes ordningen i udenlandsk valuta, og der er derfor en kursrisiko.

Hvis du skal have en ægtefælle/samlever med til udlandet, skal I naturligvis gøre jer de samme overvejelser omkring hendes/hans eventuelle pensionsordning. Husk at hvis vedkommende ikke skal arbejde under jeres udlandsophold, og I ikke sørger for, at der indbetales på hendes/hans pensionsordning i den periode, så mangler der både indbetalinger, renter og renters rente. Det kan blive til adskillige hundredetusinde mistede pensionskroner, hvis der er 30-40 år til man når den forventede pensionsalder.

Du kan få yderligere oplysninger om pensionsordninger hos bl.a. DIP, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, tlf. 82 33 00 00, og ISP, Østbanegade 135, 2100 København Ø tlf. 70 24 96 00.