Arbejdsmarked

Analyserne omhandler bl.a. spørgsmål om ledighed, mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, arbejdsmiljø, ligestilling samt analyser vedrørende løn og kontraktforhold.

Det bæredygtige grænseløse arbejde

Flere end 20.000 medlemmer af de nordiske ingeniørforeninger har svaret på en survey om deres erfaringer med ”Limitless Work” under corona-pandemien.

Rapporten fokuserer på både udfordringer og muligheder ved ”Limitless Work” og på, hvordan man opnår størst mulig innovation og arbejdsglæde.

Rapporten er på engelsk og er udarbejdet af The Association of Nordic Engineers (ANE).

Analyse af universitetsansattes vilkår

Ansatte på universiteterne arbejder i snit 42 timer om ugen, hvoraf knap en femtedel får løn for at arbejde mere end den aftalte arbejdstid. 

Analysen beskriver videre, hvordan en tredjedel af underviserne mener, at deres muligheder får at levere undervisning af høj kvalitet er blevet dårligere de sidste to år. Underviserne mener, at forringelsen skyldes besparelserne på universiteterne. 

Klik på linket og læs mere. 

IDA DI sammenligning af lønstatistikker

IDA har foretaget en sammenligning af IDAs lønstatistik og DIs lønstatistik for ingeniørarbejde. Sammenligningen viser, at når der tages højde for bl.a. de forskellige lønbegreber og populationer, så viser de to statistikker meget ens lønniveauer for sammenlignelige grupper. På den baggrund kan vi konkludere, at IDAs lønstatistik er et meget pålideligt redskab for medlemmerne i deres dialog med ledelsen.

Offentligt ansattes vilkår, juni 2021

Juni 2021: Analysen viser, at der er store forskelle på, hvilke vilkår man har som offentlige ansat, da det afhænger meget af, hvilket overenskomstområde man er ansat på.

Eksempelvis arbejder 40 pct. af den offentlige ansatte mere end den aftalte tid, men kun 55 pct. bliver lønnet for det. For uddannelses og forskningsinstitutioner, bliver 25,5% kompenseret for mertid, mens det er 80,9% for kommunale forsyningsselskaber. 

Vilkår for IDAs privatansatte 2020

Marts 2021: Med udgangspunkt i lønstatistikken 2020 er der udarbejdet et notat om de privatansattes vilkår, fx frihed ved barns sygdom og ved barsel samt seniorordninger, men også fx omfanget af vagtordninger og planlagt arbejde i weekender og på helligdage, samt honorering heraf.

Kønsbestemt lønforskel

Februar 2021: IDA har løbende fokus på ligestilling mellem kønnene, herunder fokus på lige løn for lige arbejde.  Denne analyse har fokus på lønforskelle mellem mænd og kvinder blandt IDAs privatansatte medlemmer.

Analysen viser, at kvinderne i gennemsnit får en månedsløn der er 9,5 pct. eller 5.678 kr. lavere end mændenes. En del af denne forskel kan forklares ud fra forskelle mellem kvinder og mænd i anciennitet, arbejdstid, uddannelse, branche mv. – faktorer, der alle har stor betydning for lønnen. Når der gennemføres en analyse, hvor der tages højde for disse parametre, ses det, at der i 2020 er en lønforskel på 3,7 pct. mellem kvinder og mænd, der ikke kan forklares ud fra forskelle i baggrundsvariabler der er inddraget.

Coronabruddets betydning (7. runde)

Januar 2021: IDA har i perioden 6-13. januar 2021 spurgt et udsnit af medlemmerne om, hvordan coronaudbruddet og den efterfølgende nedlukning af Danmark har påvirket deres jobsituation.

Undersøgelsen er blandt andet en opfølgning en måling fra august 2020, om hvordan nedlukning og hjemmearbejde påvirkede effektivitet, trivsel og arbejdsmiljø.

Ledighed blandt ingeniører og scient’er december 2020

Januar 2021: Notatet om ledigheden for ingeniører kaster et lys på de aktuelle ledighedstal samt tendenserne for ledighed for højtuddannede på det tekniske og naturvidenskabelige område.

 

Lige kommet i gang - det gode arbejdsliv for medlemmer med 3-10 års joberfaring

Oktober 2020: Denne analyse er gennemført blandt medlemmer med 3-10 års joberfaring og handler om deres ønsker til arbejdslivet fremover – bl.a. i forhold til arbejdstid, arbejdssted, ansættelsesform, jobskifte, arbejdsmiljø, kompetencemangel, frygt for ledighed etc.  Derudover er der et særskilt afsnit om, hvad medlemmerne mener, at IDA bør kæmpe for fremover på arbejdsmarkedet.

Der er flere interessante delresultater, men hvis ét skal fremhæves, er det resultaterne omkring arbejdstid, hvor en overraskende høj andel ønsker en kortere arbejdsuge. Ønsket om lavere arbejdstid hænger tæt sammen med oplevelsen af stress og manglende tid/energi til at være sammen med familien.

Fremtidens arbejdsliv

Oktober 2020: Nedlukningen af Danmark under Coronaudbruddet har krævet stor fleksibilitet og omstilling på stort alle områder i den offentlige og private sektor. Mange har arbejdet hjemme, nye mødeformer har været nødvendige, lige som nye samarbejdsformer er opstået. Spørgsmålet er, hvordan de erfaringer, vi allerede har gjort i den forbindelse, kan bruges, når samfundet igen bliver normalt. 

IDA har i september 2020 gennemført denne analyse, der bygger på resultater af en spørgeundersøgelse til et udsnit af IDAs beskæftigede medlemmer. I alt har 2.270 medlemmer svaret på spørgeskemaet. Af de 2.270 besvarelser er der 801 ledere

The Expat Study 2020

Juni 2020: IDA har sammen med DI, Copenhagen Capacity, Akademikerne og SIRI bedt Oxford Rersearch A/Som at gennemføre en analyse blandt expats i Danmark. Analysen viser bl.a. et velordnet arbejdsmarked, hvor stærke og ligeværdige parter har skabt en sund work-life-balance på de danske arbejdspladser, er attraktivt for mange herboende udenlandske expats.

Kønsbestemt lønforskel?

Januar 2020: Der er en gennemsnitlig lønforskel mellem kvindelige og mandlige medlemmer af IDA på 4,4 pct., som ikke kan forklares ud fra uddannelsesbaggrund, anciennitet eller branche. Det viser en ny analyse på baggrund af lønstatistikken for 2019.

Jobskifteanalysen 2019

December 2019: En analyse af omfanget af jobskifte, og i hvilken grad medlemmerne oplever lønstigninger i forbindelse med disse.

IDA-medlemmernes arbejdsmiljø er godt, men høje jobkrav og stress trækker ned

September 2019: Arbejdsmiljøet er godt på de arbejdspladser, hvor IDAs medlemmer arbejder. Det viser en undersøgelse blandt IDAs arbejdsmiljørepræsentanter. De faglige udfordringer er i top, fleksibiliteten høj og kollegaskabet i fin form. Men stor arbejdsmængde og højt arbejdstempo trækker ned, hvilket bl.a. kommer til udtryk i højt stress og sygemeldinger.

Senioranalyse 2019

September 2019: IDA har i denne analyse tilvejebragt et samlet billede af arbejdsmarkedstilknytningen blandt ingeniører, naturvidenskabelige og andre potentielle IDA-medlemmer, der er i aldersspændet +/- 10 år omkring folkepensionsalderen. Analysen viser at der er en meget høj arbejdsmarkedsdeltagelse og at mange gerne vil fortsætte længe på arbejdsmarkedet, hvis de rette vilkår findes.

 

Vilkår for privatansatte 2019

August 2019: Med udgangspunkt i lønstatistikken 2019 er der udarbejdet et notat om de privatansattes vilkår, fx frihed ved barns sygdom og ved barsel, men også fx omfanget af vagtordninger og planlagt arbejde i weekender og på helligdage, samt honorering heraf.

Social mobilitet blandt studerende

Juni 2019: Analysen afdækker social mobilitet gennem uddannelsessystemet på udvalgte uddannelsesretninger.

Kønsbestemt lønsforskel?

Marts 2019: Der er en gennemsnitlig lønforskel mellem kvindelige og mandlige medlemmer af IDA på 4,1 pct., som ikke kan forklares ud fra uddannelsesbaggrund, anciennitet eller branche. Det viser en ny analyse på baggrund af lønstatistikken for 2018.

Nordiske ingeniører efterlyser mere efteruddannelse

Marts 2019: Ingeniører i de nordiske lande savner mere efteruddannelse, og størstedelen af dem har ingen plan for deres videreuddannelse. På trods af den øgede digitalisering og automatisering, forsømmer de nordiske lande at fremtidssikre ingeniørernes kompetencer. Det viser en rapport fra Association of Nordic Engineers, ANE, der er en sammenslutning af de nordiske ingeniørforbund.

 

Læs også ANEs anbefalinger her.

Privatansattes vilkår

Marts 2019: På baggrund af IDAs lønstatistik 2018 er dette notat udarbejdet om de vilkår privatansatte medlemmer af IDA har, fx hvad angår ret til frihed ved barns sygdom mv.

Mobning på arbejdspladsen

September 2018: Denne analyse har fokus på oplevelser med mobning blandt personer, der arbejder inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) på højt niveau.

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Juli 2018: Denne analyse har fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har taget en dansk uddannelse som fx civil- eller diplomingeniør eller som naturvidenskabelig kandidat.

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Juli 2018: Dette er et notat om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere og efterkommere udarbejdet af AE for IDA.

Supplerende analyse om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere

Juli 2018: Dette er et notat om arbejdsmarkdstilknytning blandt indvandre og efterkommere udarbejdet af AE for IDA.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Juli 2018: Denne analyse har fokus på oplevelser med seksuel chikane blandt personer, der arbejder inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) på højt niveau. Dermed vil resultaterne i praksis også afspejle situationen for IDAs medlemmer.

Fædres brug af orlov

Juni 2018: Denne analyse retter blikket mod udviklingen af fædres brug af orlov i perioden 2003-2015, hvor fokus ligger på højtuddannede fædre inden for teknisk videnskab, naturvidenskab eller it, som bliver sammenlignet med hele gruppen af højtuddannede fædre samt samtlige fædre i befolkningen. 

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Marts 2018: IDA har i samarbejde med Akademikerne lavet en analyse, der sætter fokus på årsagerne til hhv. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Analysen viser bl.a., at prioritering af det psykiske arbejdsmiljø og åbenhed om problemer med det psykiske arbejdsmiljø er vigtige for kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. 

Dimittendanalyse 2017

Marts 2018: IDAs dimittendanalyse kaster lys over de seneste årganges møde med arbejdsmarkedet, deres jobsituation, vejen til første job mv. 

Lønåbenhed fakta ark

Marts 2018: Nærværende notat stiller skarpt på, hvad der karakteriserer lønåbenhed i henholdsvis Storbritannien, Island og Tyskland.

Lønåbenhed og Ligeløn

Marts 2018: I henhold til EU-lov skal hver medlemsstat sørge for at gennemføre princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde og arbejde af samme værdi. 

Kønsbestemt lønforskel

Februar 2018: IDA har gennemført en analyse af lønforskellen på privatansatte mænd og kvinders løn. I gennemsnit får de privatansatte kvinder i 2017 en løn der er 8,5 pct. - eller 4.800 kr. pr måned, lavere end mændene. 

Danmark kommer til at mangle 10.000 kandidater inden for teknologi, naturvidenskab og IT i 2025

Januar 2018: Trods stigende optag på landets ingeniør-, IT- og naturvidenskabsuddannelser over de senere år, viser ny prognose fra Danmarks teknologiske alliance, Engineer the future, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskrav i 2025.

Flytning af statslige arbejdspladser

November 2017: IDA har sammen med Djøf og Dansk Magisterforening fået udarbejdet en analyse af erfaringerne med første runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Analysen er udarbejdet af Rambøll. 

Offentligt ansattes frokostpause

November 2017: IDA har spurgt offentligt ansattes medlemmer om deres frokostpause. Analysen viser, at næsten hver anden 'altid' eller 'ofte' laver noget arbejdsrelateret i deres frokostpause. 

Medlemmernes deltagelse i VEU

Maj 2017: IDA har gennemført denne analyse af medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker om kompetenceudvikling. Godt 90 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for VEU i det seneste år, mens 67 pct. godt ville have deltaget i mere eller anden VEU end de gjorde. 

Atypisk beskæftigelse

Februar 2017: Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast fuldtidsansættelse som lønmodtager (knap 83%), men at der er nogle medlemmer, der har anden beskæftigelse. 

Kønsbestemt lønforskel?

Januar 2017: Der er en gennemsnitlig lønforskel på 3,6 pct. eller ca. kr. 2.000 blandt privatansatte kvinder og mænd, som ikke kan forklares ud fra de baggrundsvariabler der indgår i analysen. 

Atypisk beskæftigelse

December 2016: AE har for IDA afdækket omfanget af kombinatører blandt ingeniører og scienter i Danmark. Knap 16 pct. af populationen har en kombination af flere typer af erhvervsindkomst. Disse personer kaldes kombinatører og har en form for atypisk beskæftigelse idet de har flere typer af erhvervsindkomst. 

Evaluering af Graduate programmer

November 2016: Mange større virksomheder tilbyder Graduate programmer for at finde dygtige nyuddannede talenter, og få dem tidligt ind i virksomheden. IDA, CAPAX Recruitment og DSD har stået for denne undersøgelse, der belyser de studerendes kendskab og holdning til Graduate programmer. 

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber

August 2016: Undersøgelsen omhandler IDA medlemmers interesse og deltagelse i fagtekniske selskaber. Undersøgelser viser bl.a., at 60 pct. af IDAs medlemmer er medlem af mindst et fagteknisk selskab, og at 80 pct. angiver, at de er tilfredse med deres medlemskab. 

Jobskifte og motivation for mobilitet

Juni 2016: Denne undersøgelse belyser, hvad der motiverer IDAs medlemmer til at skifte job. Undersøgelsen ser bl.a. nærmere på hvilke karakteristika, der får medlemmerne til at forlade deres gamle job, og hvilke karakteristika ved et nyt job, der tiltrækker dem. 

TR temperaturmåling

Maj 2016: Status på de tillidsvalgtes situation og IDAs indsats. 200 af IDAs og DdLs tillidsrepræsentanter og suppleanter på det offentlige område har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i marts-maj 2016. 

Ledighed for ingeniører og cand.scient.er

April 2016: Ledigheden for ingeniører var i december på 2,0 pct., mens den for scient.erne var på 10,9 pct. 

Selvstændige og iværksætters psykiske arbejdsmiljø

Februar 2016: 93 % af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfreddse med deres job. Analysen undersøger selvstændiges erfaringer med arbejdstid, arbejdsmængde og andre faktorer, der har betydning for deres psykiske arbejdsmiljø. 

Forandringer og jobusikkerhed

November 2015: 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for seneste 2 år. Analysen viser, at akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder af omorganisering eller afskedigelse på arbejdspladsen. Arbejdsmarkedetanalysen er lavet af AC. 

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Juni 2015: Danmark kommer i fremtiden til at mangle ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. IDA og DI lavede i maj 2015 en prognose for Engineer the future, der viste, at der vil mangle ca. 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. 

IT-kompetenceudvikling

Juni 2015: IDA har i samarbejde med PROSA og HK udarbejdet en analyse af IT-kompetenceudvikling blandt de medlemmer, der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver. 

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025

Maj 2015: For Engineer the future har IDA i samarbejde med DI udarbejdet en fremskrivning af, hvorledes udbud og efterspørgsel efter ingeniører og naturvidenskabelige kandidater vil udvikle sig på det danske arbejdsmarked for perioden 2014 - 2025. 

Regionale ledighedstal for ingeniører

Maj 2015: Analysen viser, at der er lav ledighed for mange ingeniørtyper. Selvom Danmark geografisk set er et lille land, og ingeniører generelt er mobile, er der nogle geografiske forskelle på, hvor stramt markedet er for forskellige ingeniørtyper. 

Kønsbestemt lønforskel?

April 2015: Kvinder har i gennemsnit en bruttoløn, der er 2.318 kr. mindre end deres mandlige kollegaer. Så skævt er løngabet eller den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder, nemlig på 4,3 %.