Analyser: Arbejdsmarked

IDAs analyser under ’Arbejdsmarked’ omhandler bl.a. udbud, efterspørgsel, ledighed og mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater samt analyser vedrørende løn og kontraktforhold.

Social mobilitet blandt studerende

Analysen afdækker social mobilitet gennem uddannelsessystemet på udvalgte uddannelsesretninger.

Senioranalyse 2019

September 2019: IDA har i denne analyse tilvejebragt et samlet billede af arbejdsmarkedstilknytningen blandt ingeniører, naturvidenskabelige og andre potentielle IDA-medlemmer, der er i aldersspændet +/- 10 år omkring folkepensionsalderen. Analysen viser at der er en meget høj arbejdsmarkedsdeltagelse og at mange gerne vil fortsætte længe på arbejdsmarkedet, hvis de rette vilkår findes.

 

Akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Marts 2019: Virksomheder ansætter akademikere af to grunde: For at sætte turbo på væksten, eller fordi markedsvilkårene kræver nye kompetencer. Spørger man virksomhederne om satsningen bærer frugt, svarer et stort flertal ja. Det viser en ny undersøgelse, som Oxford Research har lavet for IDA, Djøf og Akademikernes A-kasse.

Kønsbestemt lønsforskel?

Marts 2019: Der er en gennemsnitlig lønforskel mellem kvindelige og mandlige medlemmer af IDA på 4,1 pct., som ikke kan forklares ud fra uddannelsesbaggrund, anciennitet eller branche. Det viser en ny analyse på baggrund af lønstatistikken for 2018.

Nordiske ingeniører efterlyser mere efteruddannelse

Marts 2019: Ingeniører i de nordiske lande savner mere efteruddannelse, og størstedelen af dem har ingen plan for deres videreuddannelse. På trods af den øgede digitalisering og automatisering, forsømmer de nordiske lande at fremtidssikre ingeniørernes kompetencer. Det viser en rapport fra Association of Nordic Engineers, ANE, der er en sammenslutning af de nordiske ingeniørforbund.

 

Læs også ANEs anbefalinger her.

Privatansattes vilkår

Marts 2019: På baggrund af IDAs lønstatistik 2018 er dette notat udarbejdet om de vilkår privatansatte medlemmer af IDA har, fx hvad angår ret til frihed ved barns sygdom mv.

Topledernes forventninger til 2019

Februar 2019. Toplederne blandt IDAs medlemmer ser med optimisme på 2019 og forventer øget salg og omsætning. Samtidig er det blevet lettere at finde og holde på medarbejdere – men det er stadig virksomhedernes største udfordring.

Projektledernes lederrolle - Kunsten af lede nedad

Januar 2019: Denne analyse fokuserer på den del af projektledernes lederrolle, der handler om kunsten at lede nedad.

Projektlederanalyse 2018

Oktober 2018: Denne analyse beskriver omfanget og karakteren af projektlederes arbejdsopgaver, og den skildrer deres ansvarsområder, kompetencer og udfordringer.

Mobning på arbejdspladsen

September 2018: Denne analyse har fokus på oplevelser med mobning blandt personer, der arbejder inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) på højt niveau.

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Juli 2018: Denne analyse har fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har taget en dansk uddannelse som fx civil- eller diplomingeniør eller som naturvidenskabelig kandidat.

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Juli 2018: Dette er et notat om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere og efterkommere udarbejdet af AE for IDA.

Supplerende analyse om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere

Juli 2018: Dette er et notat om arbejdsmarkdstilknytning blandt indvandre og efterkommere udarbejdet af AE for IDA.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Juli 2018: Denne analyse har fokus på oplevelser med seksuel chikane blandt personer, der arbejder inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) på højt niveau. Dermed vil resultaterne i praksis også afspejle situationen for IDAs medlemmer.

Fædres brug af orlov

Juni 2018: Denne analyse retter blikket mod udviklingen af fædres brug af orlov i perioden 2003-2015, hvor fokus ligger på højtuddannede fædre inden for teknisk videnskab, naturvidenskab eller it, som bliver sammenlignet med hele gruppen af højtuddannede fædre samt samtlige fædre i befolkningen. 

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Marts 2018: IDA har i samarbejde med Akademikerne lavet en analyse, der sætter fokus på årsagerne til hhv. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Analysen viser bl.a., at prioritering af det psykiske arbejdsmiljø og åbenhed om problemer med det psykiske arbejdsmiljø er vigtige for kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. 

Dimittendanalyse 2017

Marts 2018: IDAs dimittendanalyse kaster lys over de seneste årganges møde med arbejdsmarkedet, deres jobsituation, vejen til første job mv. 

Lønåbenhed fakta ark

Marts 2018: Nærværende notat stiller skarpt på, hvad der karakteriserer lønåbenhed i henholdsvis Storbritannien, Island og Tyskland.

Lønåbenhed og Ligeløn

Marts 2018: I henhold til EU-lov skal hver medlemsstat sørge for at gennemføre princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde og arbejde af samme værdi. 

Kønsbestemt lønforskel

Februar 2018: IDA har gennemført en analyse af lønforskellen på privatansatte mænd og kvinders løn. I gennemsnit får de privatansatte kvinder i 2017 en løn der er 8,5 pct. - eller 4.800 kr. pr måned, lavere end mændene. 

IDAs Toplederpanel 2017

Februar 2018: Denne analyse beskriver toplederne i IDA, deres forventninger til vækst og investeringer i 2018 samt barriererne for virksomhedernes vækst. 

Kortlægning af ingeniørlederne

Januar 2018: Denne analyse er en kortlægning af ingeniørlederne og tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata, hvor man bl.a. har oplysninger om de beskæftigedes stilling. 

Lederpanel 2017

Januar 2018: Denne analyse stiller skarpt på mellemlederne i IDAs medlemsskare, hvad der kendetegner dem i forhold til andre medlemmer, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Danmark kommer til at mangle 10.000 kandidater inden for teknologi, naturvidenskab og IT i 2025

Januar 2018: Trods stigende optag på landets ingeniør-, IT- og naturvidenskabsuddannelser over de senere år, viser ny prognose fra Danmarks teknologiske alliance, Engineer the future, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskrav i 2025.

Topledernes forventninger til 2018

Januar 2018: Analysen stiller skarpt på topledernes forventninger til 2018 i forhold til fx salg, antal medarbejdere, investeringer og FoU-aktiviteter. 

Projektlederpanel 2017

En IDA-analyse af projektledernes arbejde, udfordringer og trivsel.

Flytning af statslige arbejdspladser

November 2017: IDA har sammen med Djøf og Dansk Magisterforening fået udarbejdet en analyse af erfaringerne med første runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Analysen er udarbejdet af Rambøll. 

Offentligt ansattes frokostpause

November 2017: IDA har spurgt offentligt ansattes medlemmer om deres frokostpause. Analysen viser, at næsten hver anden 'altid' eller 'ofte' laver noget arbejdsrelateret i deres frokostpause. 

Medlemmernes deltagelse i VEU

Maj 2017: IDA har gennemført denne analyse af medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker om kompetenceudvikling. Godt 90 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for VEU i det seneste år, mens 67 pct. godt ville have deltaget i mere eller anden VEU end de gjorde. 

Atypisk beskæftigelse

Februar 2017: Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast fuldtidsansættelse som lønmodtager (knap 83%), men at der er nogle medlemmer, der har anden beskæftigelse. 

IDAs Toplederpanel 2016

Januar 2017: Denne analyse beskriver toplederne i IDA, deres forventninger til vækst og investeringer i 2017 samt barriererne fra virksomhedens vækst. 

Kønsbestemt lønforskel?

Januar 2017: Der er en gennemsnitlig lønforskel på 3,6 pct. eller ca. kr. 2.000 blandt privatansatte kvinder og mænd, som ikke kan forklares ud fra de baggrundsvariabler der indgår i analysen. 

Atypisk beskæftigelse

December 2016: AE har for IDA afdækket omfanget af kombinatører blandt ingeniører og scienter i Danmark. Knap 16 pct. af populationen har en kombination af flere typer af erhvervsindkomst. Disse personer kaldes kombinatører og har en form for atypisk beskæftigelse idet de har flere typer af erhvervsindkomst. 

Evaluering af Graduate programmer

November 2016: Mange større virksomheder tilbyder Graduate programmer for at finde dygtige nyuddannede talenter, og få dem tidligt ind i virksomheden. IDA, CAPAX Recruitment og DSD har stået for denne undersøgelse, der belyser de studerendes kendskab og holdning til Graduate programmer. 

IDAs lederpanel 2016

November 2016: Denne analyse beskriver mellemlederne i IDA, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber

August 2016: Undersøgelsen omhandler IDA medlemmers interesse og deltagelse i fagtekniske selskaber. Undersøgelser viser bl.a., at 60 pct. af IDAs medlemmer er medlem af mindst et fagteknisk selskab, og at 80 pct. angiver, at de er tilfredse med deres medlemskab. 

IDAs projektlederpanel 2016

August 2016: Denne analyse beskriver projektlederne i IDA, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Jobskifte og motivation for mobilitet

Juni 2016: Denne undersøgelse belyser, hvad der motiverer IDAs medlemmer til at skifte job. Undersøgelsen ser bl.a. nærmere på hvilke karakteristika, der får medlemmerne til at forlade deres gamle job, og hvilke karakteristika ved et nyt job, der tiltrækker dem. 

TR temperaturmåling

Maj 2016: Status på de tillidsvalgtes situation og IDAs indsats. 200 af IDAs og DdLs tillidsrepræsentanter og suppleanter på det offentlige område har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i marts-maj 2016. 

Ledighed for ingeniører og cand.scient.er

April 2016: Ledigheden for ingeniører var i december på 2,0 pct., mens den for scient.erne var på 10,9 pct. 

Selvstændige og iværksætters psykiske arbejdsmiljø

Februar 2016: 93 % af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfreddse med deres job. Analysen undersøger selvstændiges erfaringer med arbejdstid, arbejdsmængde og andre faktorer, der har betydning for deres psykiske arbejdsmiljø. 

Ingeniørlederens DNA

November 2015. Analysen kortlægger, hvor ingeniørlederne arbejder og hvordan udviklingen har været. Derudover belyser den ingeniørledernes kompetencemæssige styrker og svagheder. Analysen er lavet af Teknologisk Institut.

Forandringer og jobusikkerhed

November 2015: 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for seneste 2 år. Analysen viser, at akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder af omorganisering eller afskedigelse på arbejdspladsen. Arbejdsmarkedetanalysen er lavet af AC. 

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Juni 2015: Danmark kommer i fremtiden til at mangle ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. IDA og DI lavede i maj 2015 en prognose for Engineer the future, der viste, at der vil mangle ca. 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. 

IT-kompetenceudvikling

Juni 2015: IDA har i samarbejde med PROSA og HK udarbejdet en analyse af IT-kompetenceudvikling blandt de medlemmer, der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver. 

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025

Maj 2015: For Engineer the future har IDA i samarbejde med DI udarbejdet en fremskrivning af, hvorledes udbud og efterspørgsel efter ingeniører og naturvidenskabelige kandidater vil udvikle sig på det danske arbejdsmarked for perioden 2014 - 2025. 

Regionale ledighedstal for ingeniører

Maj 2015: Analysen viser, at der er lav ledighed for mange ingeniørtyper. Selvom Danmark geografisk set er et lille land, og ingeniører generelt er mobile, er der nogle geografiske forskelle på, hvor stramt markedet er for forskellige ingeniørtyper. 

Kønsbestemt lønforskel?

April 2015: Kvinder har i gennemsnit en bruttoløn, der er 2.318 kr. mindre end deres mandlige kollegaer. Så skævt er løngabet eller den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder, nemlig på 4,3 %.