Lokale ansættelsesvilkår i udlandet

I en udlandsansættelsessituation skal du selv forhandle en ansættelseskontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver. IDA anbefaler, at du holder fokus på bl.a. ret til løn under sygdom, et rimeligt opsigelsesvarsel og ekstra fridage til at besøge venner og familie i Danmark.

I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår dækket af lovgivning, der giver en vis sikkerhed i form af nogle minimumsbestemmelser, der ikke kan fraviges. Med disse regler er der bl.a. fastsat bestemmelser om opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, godtgørelse ved usaglig afskedigelse, visse rettigheder i forbindelse med konkurrenceklausuler, løn under sygdom, ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse og beskyttelse mod diskriminering på grund af køn. Adskillige af disse love og en stadig større del af Danmarks arbejdsmarkedslovgivning bygger imidlertid på EU-direktiver, som gælder i hele EU. Derfor er visse dele af retsbeskyttelsen den samme, uanset hvor i EU man arbejder.

Andre dele af lovgivningen kan variere meget fra land til land, og en sammenligning kan være vanskelig. F.eks. kan funktionærer i visse EU-lande være berettigede til flere års løn, hvis de siges op uden at have givet anledning til det (i Danmark vil man normalt højst være berettiget til 6 måneders varsel samt en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn – og det er først efter 18 års ansættelse i virksomheden). Til gengæld kan man i nogle EU-lande kun hæve arbejdsløshedsunderstøttelse i et halvt år (i Danmark kan man normalt få arbejdsløshedsdagpenge i op til 2 år i sammenhæng).

Lokale overenskomster kan yderligere vanskeliggøre overblikket, når man skal sammenligne retsstillingen i Danmark og udlandet. På de fleste områder er beskyttelsen af ansatte i Danmark nogenlunde god – den er ganske vist dårligere end i adskillige andre EU-lande men generelt bedre end hvad man kan forvente i USA, Canada og dele af Asien.

Ved ansættelse i store internationale organisationer som f.eks. EU, OECD og FN gælder der helt specielle forhold. Disse organisationerne er som udgangspunkt ikke dækket af medlemsstaternes lovgivning, men i stedet er man som ansat omfattet af interne regelsæt, der meget detaljeret regulerer alle ansættelsesvilkår. Reglerne fastslår, hvordan eventuel uenighed skal afgøres, og det skal normalt ske ved et internt afgørelsesforum, hvis afgørelser ikke kan appelleres til noget lands domstole.

Klausuler, ferie og 'self-employed'

Hvis du skal forhandle en ansættelseskontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver, vil IDA naturligvis anbefale, at du prøver at få så fordelagtige vilkår som muligt, især ret til løn under sygdom og et rimeligt opsigelsesvarsel.

Læs mere om din situation ved opsigelse af kontrakten.

Udenlandske arbejdsgivere har ofte forståelse for, at man som dansker skal bruge sin ferie til at besøge familie og venner i Danmark, og kan derfor overtales til at give ekstra ferie eller fridage. Men undersøg, hvor meget ferie, man normalt er berettiget til i arbejdslandet, og tilpas dit krav efter det. I Europa er 5-6 ugers årlig ferie ganske normalt, hvorimod en aftale i USA om 3 ugers ferie pr. år godt kan være det bedste opnåelige forhandlingsresultat.

Selv om brugen af konkurrence- og kundeklausuler varierer fra land til land og mellem forskellige brancher, er det IDAs erfaring, at denne form for erhvervsbegrænsning generelt bruges langt mindre i udlandet end i Danmark. Når de endelig pålægges en medarbejder, er de ofte også ledsaget af en ret til betaling af halv eller fuld løn i hele klausulernes gyldighedsperiode. Til gengæld ses ofte lange og meget udførlige bestemmelser til sikring af erhvervshemmeligheder og som værn mod deltagelse i insiderhandel på børserne.

Vær også opmærksom på, at ansættelsesformen ”self-employed” er ganske almindelig i visse lande. Som ”self-employed” er du i realiteten et énmands-entreprenørfirma, som arbejdsgiveren ansætter til at udføre et ganske bestemt stykke arbejde til en bestemt pris. I de lande, hvor de sociale sikringsordninger er tilknyttet arbejdsmarkedet, er en”self-employed” bl.a. forpligtet til selv at indbetale det fulde beløb til disse ordninger.