Social sikring i udlandet

Under arbejde i udlandet gælder forskellige regler for social sikring afhængig af hvilket land du arbejder i. Det er også afgørende om du er udstationeret eller lokalt ansat i arbejdslandet, ligesom det har betydning, hvor længe du arbejder i det pågældende land. I nogle tilfælde er du omfattet af de danske regler, og i andre tilfælde af reglerne i arbejdslandet.

Det følgende er kun en overfladisk gennemgang af reglerne, og vi anbefaler, at du skaffer dig detaljerede oplysninger om forholdene i relation til netop det land, hvor du skal arbejde

Danske regler

Ved udstationering fra et EU/EØS land har du mulighed for at bevare den danske ordning om social sikring, da der er indgået særlig aftale på dette område mellem landene i EU/EØS.

Der er tre betingelser som skal være opfyldt, før du som udstationeret kan forblive omfattet af den danske sikringsordning:

  • Du skal være udsendt og aflønnet af en dansk arbejdsgiver.
  • Du skal forud for udsendelsen have været omfattet af de danske sikringsordninger.
  • Hvis udstationeringen varer mindre end et år må du ikke afløse en anden udstationeret.

De danske sociale sikringsordninger der er omfattet af EU/EØS reglerne er arbejdsløshedsforsikring, arbejdsskadeforsikring, børnefamilieydelse og tilskud, sygedagpenge, barselsdagpenge, sociale pensioner, sygesikring og tillægspension (ATP).

Udenlandske sikringsordninger

Danmark har indgået konventioner med Australien Canada, Chile, Indien Israel, Kroatien, Makedonien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Quebec, Schweiz Tyrkiet og USA. Konventionerne giver udstationerede i de pågældende lande mulighed for at forblive omfattet af nogle af de danske sociale sikringsordninger.

I det øvrige udland er hovedreglen, at du uanset om du er udstationeret eller udlandsansat ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Hermed bliver du omfattet af sikringsordningerne i det pågældende EØS/EU-land på linie med landets egne borgere.

I mange lande er de sociale forsikringsordninger tilknyttet arbejdsmarkedet, sådan at både ansatte og virksomheder betaler til ordningen. De ansatte bidrager direkte via et fradrag i lønnen. I andre lande er forsikringssystemet bopælsbaseret som i Danmark. Disse bidrag kan være ganske store, så prøv om du kan opnå, at der i lønnen kompenseres for eventuelle arbejdstagerbidrag til social sikring.

Vær også opmærksom på, at dækningsgraden kan være meget forskellig i de enkelte lande. I nogle lande, hvor de sociale sikringsordninger er tilknyttet arbejdsmarkedet, er der f.eks. ingen tvungen social sikring, hvis din indtægt overstiger et vist beløb; da skal du ansøge om at blive optaget i landets forsikringsordning og selv betale hele bidraget.

Afsluttende skal du også være opmærksom på, hvorvidt det sociale sikkerhedsnet er under dig straks fra ankomsten, eller om der er knyttet ventetidsregler til ikrafttrædelsen. Dette afhænger helt af det pågældende lands regler om social sikring.